Jedoucí kolo

Úloha číslo: 123

Kolo o poloměru R jede rovnoměrně přímočaře rychlostí v0. V systému souřadnic spojeném se zemí určete:

a) průběh polohového vektoru bodu X na obvodu kola,

b) průběh rychlosti bodu X a průběh její velikosti,

c) pomocí výsledku a) načrtněte tvar trajektorie a vypočtěte délku jednoho jejího oblouku,

d) určete délku uražené dráhy v závislosti na čase.

 • Nápověda 1: Obrázek situace

  Zvolte vhodně souřadnicové osy a počátek soustavy souřadnic.

  Nakreslete situaci pro čas t = 0 s. Počáteční polohu bodu X volte v počátku soustavy souřadnic.

  Pak nakreslete situaci pro čas t a vyznačte polohu bodu X, kam až se za čas t dostal.

  Vyznačte do obrázku dráhu, o kterou se kolo odvalilo za čas t. Jak je dlouhá?

 • Nápověda 2 pro a): Průběh polohového vektoru

  Pohyb bodu X si rozložte na pohyb ve směru osy x a rotaci kolem bodu S.

  Zkuste najít tři jednodušší vektory, s jejichž pomocí můžete polohový vektor \(\vec{PX}\) zapsat.

 • Nápověda 3 pro b): Průběh rychlosti a velikosti rychlosti

  Jakým způsobem získáte z průběhu polohového vektoru bodu X průběh vektoru rychlosti bodu X? Zapište jej.

  Jak z něj zjistíte průběh velikosti rychlosti bodu X?

 • Nápověda 4 pro c): Trajektorie pohybu, délka oblouku

  Tvar trajektorie určete z průběhu polohového vektoru bodu X.

  Nakreslete obrázek.

  Znáte průběh velikosti rychlosti, jak spočtete délku jednoho oblouku, tedy dráhu uraženou za jednu otočku?

 • Nápověda 5 pro d): Uražená dráha v závislosti na čase

  Víte, jakou dráhu urazí bod X za jednu periodu.

  Dráhu uraženou za čas t < T umíte spočítat s pomocí vztahu pro průběh velikosti rychlosti.

  Jak potom vyjádříte celkovou dráhu uraženou za libovolný čas t?

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ:

  Obrázek situace:

  Obrázek k řešení situace

  Stopky spustíme (t = 0 s) například v okamžiku, kdy se bod X dotýká vozovky. Tento bod na vozovce zvolíme za počátek P systému souřadnic. Osu x namíříme ve směru pohybu kola podél vozovky, osu y kolmo vzhůru.

  Situaci v čase t = 0 s znázorňuje obrázek.

  Za čas t se kolo odvalí o v0t ve směru osy x a vznikne situace znázorněná druhým obrázkem.

  Z počátku P se bod X přemístí vlevo nahoru. Jestliže kolo neprokluzuje, je oblouk TX stejně velký jako odvalená dráha v0t. Orientovaný úhel TSX je roven: \[\alpha\,=\, -\omega{t}\,=\, -\frac{v_0t}{R}\,.\]

  a) Polohový vektor

  Polohový vektor \(\vec{PX}\,=\,\vec{r}\left(t\right),\) se poměrně složitě mění. Natahuje se doprava a střídavě se zvedá vzhůru a opět klesá. Tento vektor můžeme složit ze tří vektorů, které se chovají mnohem jednodušeji:

  \[\vec{PX}\,=\,\vec{PT}+\vec{TS}+\vec{SX},\]

  \(\vec{PX}\) … se natahuje podél osy x rychlostí v0: \(\vec{PT}\,=\,v_0t\vec{\,i\,},\)

  \(\vec{TS}\) … ční ve směru osy y: \(\vec{TS}\,=\,R\vec{\,j\,},\)

  \(\vec{SX}\) … rovnoměrně rotuje ve směru hodinových ručiček kolem bodu S.

  \[\vec{SX}\,=\,R\cos\left(-\frac{v_0t}{R}-\frac{\pi}{2}\right)\vec{\,i\,}+R\sin\left(-\frac{v_0t}{R}-\frac{\pi}{2}\right)\vec{\,j\,},\]

  kde \(\left(-\frac{v_0t}{R}-\frac{\pi}{2}\right)\) je orientovaný úhel, který svírá vektor \(\vec{SX}\) s osou x.

  Dosazením do vztahu:

  \[\vec{PX}\,=\,\vec{PT}+\vec{TS}+\vec{SX}\]

  a použitím vztahů:

  \[\cos\left(-\alpha-\frac{\pi}{2}\right)\,=\,-\sin\alpha,\] \[\sin\left(-\alpha-\frac{\pi}{2}\right)\,=\,-\cos\alpha\]

  dostáváme pro polohový vektor \(\vec{r}\left(t\right) \,=\, \vec{PX}\):

  \[\vec{PX}\,=\,\left(v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,i\,}+\left(R-R\cos\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,j\,}.\]

  Případně ve složkách:

  \[x\,=\,v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R},\] \[y\,=\,R-R\cos\frac{v_0t}{R},\] \[z\,=\,0.\]

  b) Průběh vektoru rychlosti a velikosti rychlosti

  Průběh vektoru rychlosti \(\vec{v}\left(t\right)\) určíme derivováním funkce \(\vec{r}\left(t\right)\):

  \[\vec{r}\left(t\right) \,=\, \vec{PX}\,=\,\left(v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,i\,}+\left(R-R\cos\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,j\,},\] \[\vec{v}\left(t\right)\,=\,\frac{\mathrm{d}\left(v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R}\right)}{\mathrm{d}t}\vec{\,i\,}+\frac{\mathrm{d}\left(R-R\cos\frac{v_0t}{R}\right)}{\mathrm{d}t}\vec{\,j\,}.\]

  Po zderivování obdržíme pro průběh rychlosti:

  \[\vec{v}\left(t\right)\,=\,\left(v_0-v_0\cos\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,i\,}+v_0\sin\frac{v_0t}{R}\vec{\,j\,}.\]

  Velikost rychlosti je absolutní hodnotou tohoto vektoru:

  \[v\left(t\right)\,=\,\left|\vec{v}\left(t\right)\right|\,=\,\sqrt{v_\mathrm{x}^{2}+v_\mathrm{y}^{2}+v_\mathrm{z}^{2}}\,=\,\sqrt{\left(v_0-v_0\cos\frac{v_0t}{R}\right)^{2}+ \left(v_0\sin\frac{v_0t}{R}\right)^{2}},\] \[v\left(t\right)\,=\, \sqrt{v_0^2 - 2v_0^2{{\cos}\left(\frac{v_0t}{R}\right)} + v_0^{2}\left({\cos}^{2}\left(\frac{v_0t}{R}\right) + {\sin}^{2}\left(\frac{v_0t}{R}\right)\right)},\] \[v(t)= \sqrt{2v_0^{2} - 2v_0^{2}{\cos}(\frac{v_0t}{R})},\] \[v\left(t\right)\,=\, 2v_0\sqrt{\frac{1-\cos\frac{v_0t}{R}}{2}}.\]

  Nebo použitím vztahu \(\left|\sin\frac{\alpha}{2}\right|\,=\,\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}},\) zjednodušeně:

  \[v\left(t\right)\,=\,2v_0\left|\sin\frac{v_0}{2R}t\right|.\]

  c) Trajektorie a délka jednoho oblouku

  Trajektorii určíme nejpohodlněji například ze složek vektoru \(\vec{PX}\):

  \[x\,=\,v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R},\] \[y\,=\,R-R\cos\frac{v_0t}{R},\] \[z\,=\,0.\]

  Určíme několik bodů (x, y) trajektorie například pro časy 0, \(\frac{T}{6}\), \(\frac{2T}{6}\), \(\frac{3T}{6}\) atd.

  Pro zjednodušení numerického výpočtu předpokládáme \(R\,=\,1\,\mathrm{m}\) a \(v\,=\,1\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}.\)

  Ze vztahů

  \[ x\,=\,v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R},\] \[y\,=\,R-R\cos\frac{v_0t}{R},\] \[z\,=\,0\]

  pak dostáváme:

  Trajektorie bodu na kole
  x 0 0,18 1,23 3,13  5,05  6,10 6,28
  y 0 0,5 1,5 2,0 1,5 0,5 0

   

  Délka jednoho oblouku je rovna dráze uražené bodem za jednu periodu, tedy:

  \[s_T\,=\,\int_0^{T}{v(t)}\,\mathrm{d}t,\]

  kde \(v\left(t\right) \,=\, 2v_0\left|\sin\frac{v_0}{2R}t\right|.\)

  Jedna perioda je rovna \(T\,=\,\frac{2\pi{R}}{v_0}\). V intervalu od 0 do T nabývá \(\sin\frac{v_0}{2R}t\) kladných hodnot, takže není třeba psát absolutní hodnotu:

  \[s_T\,=\,\int_0^{T}\left({2v_0\sin\frac{v_0}{2R}t}\right)\mathrm{d}t \,=\, 2v_0\frac{2R}{v_0}\left[-\cos\frac{v_0t}{2R}\right]_0^{T},\] \[s_T \,=\, 4R\left(-\cos\frac{v_02\pi{R}}{2Rv_0} + 1\right) \,=\, 8R. \]

  Délka jednoho oblouku je tedy: \(s_T\, =\, 8R\)

   

  d) Uražená dráha v závislosti na čase

  Pro odkutálení o víc než jednu obrátku získáme celou dráhu jako součet drah celých otoček a zbytku.

  Víme, že délka jednoho oblouku je \(s_T\,=\,8R.\)

  Dráha celých otoček je rovna:

  \[s_\mathrm{c}\,=\,\left(INT\frac{t}{T}\right)\cdot 8R,\]

  kde \(INT\frac{t}{T}\) je celočíselná část podílu \(\frac{t}{T}.\)

  Zbylou dráhu spočítáme ze vztahu:

  \[s_\mathrm{z}\,=\,\int_0^{t_\mathrm{z}}{v(t)}\,\mathrm{d}t,\]

  kde \(v\left(t\right) \,=\, 2v_0\left|\sin\frac{v_0}{2R}t\right|.\)

  Jedna perioda je rovna \(T\,=\,\frac{2\pi{R}}{v_0}\). V intervalu od 0 do T nabývá \(\sin\frac{v_0}{2R}t\) kladných hodnot a tz < T, takže není třeba psát absolutní hodnotu.

  \[s_\mathrm{z}\,=\,\int_0^{t_\mathrm{z}}{2v_0\left|\sin\frac{v_0}{2R}t\right|}\mathrm{d}t\,=\,2v_0\frac{2R}{v_0}\left[-\cos\frac{v_0t}{2R}\right]_0^{t_\mathrm{z}},\] \[s_\mathrm{z}\, =\,4 R\left(1-\cos\frac{v_0t_\mathrm{z}}{2R}\right)\,=\,8R\sin^{2}\frac{v_0t_\mathrm{z}}{4R}.\]

  Celá dráha uražená za čas t je pak rovna:

  \[s\left(t\right)\,=\,\left(INT\frac{t}{T}\right)\cdot 8R+8R\sin^{2}\frac{v_0t_\mathrm{z}}{4R}.\]

  První člen zde představuje součty celých obloučků, druhý člen příslušnou část posledního, neúplného obloučku.

  Graf funkce \(s\left(t\right)\,=\,\left(INT\frac{t}{T}\right)\cdot 8R+8R\sin^{2}\frac{v_0t_\mathrm{z}}{4R}\) má tento průběh:

  Graf závislosti dráhy na čase
 • Odpověď

  a) Pro průběh polohového vektoru bodu X na obvodu kola platí:

  \[\vec{r}\left(t\right) \,=\, \vec{PX}\,=\,\left(v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,i\,}+\left(R-R\cos\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,j\,},\]

  případně ve složkách:

  \[x\left(t\right) \,=\, v_0t-R\sin\frac{v_0t}{R},\] \[y\left(t\right) \,=\, R-R\cos\frac{v_0t}{R},\] \[z\left(t\right) \,=\, 0.\]

   

  b) Pro průběh rychlosti bodu X platí:

  \[\vec{v}\left(t\right)\,=\,\left(v_0-v_0\cos\frac{v_0t}{R}\right)\vec{\,i\,}+v_0\sin\frac{v_0t}{R}\vec{\,j\,}.\]

  Velikost rychlosti bodu X je:

  \[v\left(t\right)\,=\,\left|\vec{v}\left(t\right)\right|\,=\,\sqrt{v_\mathrm{x}^{2}+v_\mathrm{y}^{2}+v_\mathrm{z}^{2}}\,=\,2v_0\left|\sin\frac{v_0}{2R}t\right|.\]

   

  c) Tvar trajektorie je:

  Trajektorie bodu na kole

  Délka jednoho oblouku je: \(s_T\,=\, 8R.\)

   

  d) Délka uražené dráhy v závislosti na čase je:

  \[s\left(t\right)\,=\,\left(INT\frac{t}{T}\right)\cdot 8R+8R\sin^{2}\frac{v_0t_\mathrm{z}}{4R},\]

  kde \(INT\frac{t}{T}\) je celočíselná část podílu \(\frac{t}{T}\) a \(t_\mathrm{z} \,=\,t - \left(INT\frac{t}{T}\right)T.\)

  (První člen zde představuje součty celých obloučků, druhý člen příslušnou část posledního, neúplného obloučku.)

 • Vizualizace pomocí apletu

  Kliknutím na tlačítko „Zapnout animaci“ se spustí animace, opětovné kliknutí tuto animaci zastaví. Čas \(t\) je možné měnit na posuvníku. Tlačítko „Zapnout stopu“ zapíná/vypíná stopu bodu X. Po zaškrtnutí tlačítka „Zobrazit trajektorii bodu X“ se zobrazí trajektorie bodu X bez nutnosti vykreslení stopou bodu X. Zaškrtnutí tlačítka „Zobrazit graf \(s(t)\)“ se uprostřed apletu vykreslí graf závislosti uražené dráhy bodu X na čase \(t\). Tlačítko „Reset“ zastaví animaci a vrátí aplet do původního stavu.

   

   

  Trajektorie bodu X se nazývá cykloida.

   

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994.
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
En translation
Zaslat komentář k úloze