Hráz přehrady

Úloha číslo: 1037

Určete, jak velkou silou působí voda na hráz říční přehrady (viz obrázek níže) tvaru rovnoramenného lichoběžníka o dolní základně z1, horní základně z2 a výšce H. Úlohu řešte nejdřív obecně, pak pro přehradu o výšce 220 m, délce dolní základně 195 m a délce horní základně 380 m.

Hráz přehrady

Poznámka: V zadání jsou uvedeny údaje skutečné přehrady s názvem Hoover Dam na řece Colorado v USA, jejíž tvar lze přibližně považovat za rovnoramenný lichoběžník.

 • Poznámka

  V zadání jsou uvedeny údaje skutečné přehrady s názvem Hoover Dam na řece Colorado v USA (viz fotografii níže).

  Hoover Dam
 • Nápověda 1

  Úlohou je určit velikost síly, jakou působí voda na hráz přehrady.

  Je zřejmé, že velikost síly závisí na hloubce h pod hladinou vody. Velikost celkové síly na přehradu bude dána součtem elementárních příspěvků, které závisí na hloubce h. Zkuste využít definici tlaku a vztah pro hydrostatický tlak.

 • Nápověda 2

  Ve vztahu pro výpočet velikosti síly F se vyskytuje neznámá z (šířka přehrady v hloubce h).

  Zkuste vyjádřit šířku z pomocí údajů z1, z2, H a h.

  Zkuste při tom využít podobnost trojúhelníků, které v obrázku lehce naleznete.

  Po vyjádření šířky přehrady z pak už integrál jednoduše spočítáte.

 • Řešení pro konkrétní hodnoty

  Nyní spočteme přibližnou velikost síly, která působí na Hoover Dam na řeke Colorado.

 • Diskuze

  Spočetli jsme, že voda působí na hráz přehrady Hoover Dam sílou velkou příbližně 61 GN. Nyní se zkusíme zamyslet nad velikostí této síly. V tabulce níže je uvedeno několik předmětů, jejich hmotnost m, tíhová síla FG, jaká působí v jejich těžišti a také počet předmětů N, jejichž tíhová síla by byla srovnatelná se sílou 61 GN.

  Poznámka: Údaje v tabulce jsou zaokrouhleny.

  předmět m / kg FG / N N / ks
  pytlík mouky 1 10 6.109
  lokomotiva 8·104 8·105 8·104
  Titanic 5·107 5·108 120
 • Celkové řešení

  Již ze střední školy je známý vztah pro hydrostatický tlak

  \[ p_h = \frac{F}{S} = h \rho g , \]

  kde F je velikost síly působící kolmo na plochu o obsahu S, ρ je hustota kapaliny, h je hloubka pod hladinou a g je velikost tíhového zrychelní.

  Vyjádřením velikosti síly dostáváme

  \[ F = S h \rho g. \]

  Naší úlohou je zjistit velikost síly F, která působí na přehradu. Tu získáme sečtením elementárních příspěvků dF, které označují velikost síly působící na úsek přehrady v hloubce h pod hladinou o elementární výšce dh a šířce z (viz obrázek níže).

  Pro elementární velikost síly platí

  \[ \mathrm{d}F = h \rho g\,\mathrm{d}S , \]

  kde dS je obsah plochy přehrady o elementární výšce dh a šířce z.

  Obrázek pro výpočet elementární síly

  Velikost celkové síly získáme tedy integrací v mezích 0 až H

  \[ F = \int_0^H\,\mathrm{d}F = \int_0^H h \rho g\, \mathrm{d}S. \]

  Po dosazení za dS (viz obrázek výše) dostáváme

  \[ F = \int_0^H h \rho g \underbrace{z \,\mathrm{d}h}_{\mathrm{d}S}. \]

  Ve vztahu pro velikost síly F se vyskytuje šířka přehrady z v hloubce h, kterou potřebujeme vyjádřit. Vyjdeme z podobnosti pravoúhlých trojúhelníků, které jsou zakresleny v obrázku níže.

  Obrázek pro využití podobnosti trojúhelníků

  Z podobnosti pravoúhlých trojúhelníků znázorněných v obrázku červeně plyne

  \[ \frac{\frac{z_2 - z_1}{2}}{H} = \frac{\frac{z - z_1}{2}}{H - h} \]

  a po vynásobení dvěma dostáváme

  \[ \frac{z_2 - z_1}{H} = \frac{z - z_1}{H - h}. \]

  Nyní vyjádříme z

  \[ (z_2 - z_1)(H - h) = H(z - z_1) \] \[ (z_2 - z_1)(H - h) = Hz - Hz_1 \] \[ (z_2 - z_1)(H - h) + Hz_1 = Hz \] \[ Hz_2 - Hz_1 -(z_2 - z_1)h + Hz_1 = Hz \] \[ z = z_2 -(z_2 - z_1)\frac{h}{H}. \]

  Dosadíme získaný vztah do vztahu pro velikost síly F a provedeme integraci

  \[ F = \int_0^H h \rho g z \mathrm{d}h = \rho g \int_0^H h\left[z_2 -(z_2 - z_1)\frac{h}{H}\right] \mathrm{d}h = \rho g \int_0^H \left[hz_2 -(z_2 - z_1)\frac{h^2}{H}\right]\mathrm{d}h = \] \[=\rho g \left[ \frac{h^2}{2}z_2 - \frac{h^3}{3H}(z_2 - z_1)\right]_0^H = \rho g \bigg(\frac{H^2}{2}z_2 - \frac{H^3}{3H}(z_2 - z_1)\bigg) = \rho g \bigg( \frac{H^2}{2}z_2 - \frac{H^2}{3}z_2 + \frac{H^2}{3}z_1 \bigg). \]

  Pro velikost výsledné síly, která působí na přehradu, platí

  \[F = \frac{1}{3}\rho g H^2 \left(z_1 + \frac{z_2}{2}\right).\]

  Nyní spočteme přibližnou velikost síly, která působí na Hoover Dam na řeke Colorado.

  Do vztahu pro velikost síly působící na hráz přehrady

  \[F = \frac{1}{3}\rho g H^2 \left(z_1 + \frac{z_2}{2}\right),\]

  dosadíme známé údaje:

  \[ F = \bigg[\frac{1}{3} \cdot {1000}\cdot {9{,}81} \cdot {220}^2 \left(195 + \frac{380}{2}\right)\bigg]\, \mathrm N \stackrel{\cdot}{=} 6{,}09 \cdot {10}^{10}\,\mathrm N. \]

  Voda působí na přehradu Hoover Dam sílou \[F \stackrel{\cdot}{=} 61\,\mathrm{GN}.\]

 • Odpověď

  Voda působí na hráz říční přehrady silou

  \[F = \frac{1}{3}\rho g H^2 \left(z_1 + \frac{z_2}{2}\right).\]

  Na přehradu Hoover Dam působí voda přibližně sílou F = 61 GN.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze