Kulička v medu

Úloha číslo: 16

Ocelovou kuličku o hmotnosti m položíme do sklenice s medem. Odporová síla Fodp působící na kuličku je přímo úměrná její rychlosti.

1) Určete, jak velkou maximální rychlost vmax může kulička dosáhnout.

2) Určete průběh velikosti rychlosti v(t) kuličky.

Obrázek k zadání úlohy

Poznámka: Místo velikost rychlosti píšeme dále jen rychlost.

 • Zápis

  m hmotnost kuličky
  V objem kuličky
  ρm hustota medu
  \(\vec{F}_\mathrm{odp}\) odporová síla působící na kuličku
  k konstanta přímé úměrnosti
  g = 9,81 m·s−2 tíhové zrychlení
  vmax = ? maximální rychlost, jakou může kulička dosáhnout
  v(t) = ? časový průběh velikosti rychlosti kuličky
 • Nápověda 1 – síly působící na kuličku, pohybová rovnice

  Rozmyslete si nejprve, které síly na kuličku působí a zda se bude jejich velikost během pohybu měnit. Nakreslete si obrázek.

  Jak se bude měnit výslednice těchto sil?

  Jak se bude měnit zrychlení a rychlost kuličky?

 • Nápověda 2 – maximální rychlost

  Jaká je výslednice sil v okamžiku, kdy kulička dosáhne maximální rychlosti? Zapište to rovnicí.

 • Nápověda 3 – pohybová rovnice, průběh v(t)

  Podívejte se na obrázek se silami působícími na kuličku a napište pro ni pohybovou rovnici.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Nejprve si rozmyslíme, jaké síly působí na kuličku a zda se během pohybu mění jejich velikost, a zjistíme maximální rychlost kuličky.

  Síly působící na kuličku jsou 3:

  \(\vec{F}_\mathrm{odp}\)…síla odporová \(\vec{F}_\mathrm{G}\)…síla tíhová \(\vec{F}_\mathrm{vz}\)…síla vztlaková

  Vztahy pro velikosti předchozích sil:

  Fodp = kv…narůstá spolu s rychlostí

  FG = mg…zůstává konstantní

  Fvz = mg…zůstává konstantní

  k…konstanta přímé úměrnosti

  g…tíhové zrychlení o velikosti 9,81 m·s−2

  V…objem kuličky

  ρm…hustota medu

  Jak se mění velikost výsledné síly, zrychlení a rychlost během pohybu kuličky:

  1. Na počátku pohybu je rychlost kuličky, a tedy i odporová síla nulová. Vzhledem k tomu, že hustota oceli je větší než hustota medu, směřuje výsledná síla dolů, stejně tak zrychlení a rychlost kuličky narůstá.

  Síly působící na kuličku na počátku pohybu

  2. S tím, jak narůstá rychlost kuličky, zvětšuje se i odporová síla, velikost výsledné síly směřující dolů se zmenšuje, stejně jako velikost zrychlení. Rychlost kuličky stále narůstá, ale čím dál tím pomaleji.

  Síly působící na kuličku - zvětšování odporové síly
  Síly působící na kuličku - zvětšování odporové síly

  3. V jistém okamžiku odporová síla dosáhne takové velikosti, že se síly vyrovnají, zrychlení je nulové a kulička se dál pohybuje konstantní rychlostí.

  Síly působící na kuličku při konstantní rychlosti

  V okamžiku, kdy kulička dosáhne maximální rychlosti, je výsledná síla, která na ni působí, nulová.

  Pro síly působící na kuličku platí:

  \[\vec{F}_\mathrm{G}+\vec{F}_\mathrm{odp}+\vec{F}_\mathrm{vz}\,=\,0\tag{1}\]

  Rovnici (1) přepíšeme skalárně:

  \[F_\mathrm{G}-F_\mathrm{odp}-F_\mathrm{vz}\,=\,0\,.\tag{2}\]

  V rovnici (2) rozepíšeme síly:

  \[mg\,-\,kv_\mathrm{max}\,-\,V\rho_\mathrm{m}g\,=\,0\,.\tag{3}\]

  Maximální rychlost:

  Z rovnice (3) si vyjádříme vmax:

  \[v_\mathrm{max}\,=\,\frac{mg-V\rho_\mathrm{m}g}{k}\,.\]

  Za objem V můžeme ještě dosadit \[V\,=\,\frac{m}{\rho_\mathrm{k}}\]

  ρk…hustota kuličky

  \[v_\mathrm{max}\,=\,\frac{mg\,-\,m\frac{\rho_\mathrm{m}}{\rho_\mathrm{k}}g}{k}\,.\tag{4}\]

  Nyní zjistíme časový průběh velikosti rychlosti kuličky. Vyjdeme z její pohybové rovnice.

  Pohybová rovnice pro kuličku:

  \[\vec{F}_\mathrm{G}+\vec{F}_\mathrm{odp}+\vec{F}_\mathrm{vz}\,=\, m\vec{a}\tag{5}\]

  Souřadný systém zvolíme tak, že osu y zorientujeme dolů ve směru pohybu kuličky a rovnici (5) přepíšeme skalárně:

  \[F_\mathrm{G}-F_\mathrm{odp}-F_\mathrm{vz}\,=\,ma.\tag{6}\]

  V rovnici (6) rozepíšeme síly:

  \[mg-kv-V\rho_\mathrm{m}g\,=\,ma.\tag{7}\]

  Ve vztahu (7) přepíšeme zrychlení a jako změnu rychlosti za čas.

  Průběh v(t):

  \[mg-kv-V\rho_\mathrm{m}g\,=\,m\frac{dv}{dt}\tag{8}\]

  Objem kuličky můžeme vyjádřit:

  \[V\,=\,\frac{m}{\rho_\mathrm{k}}\,.\tag{9}\]

  m…hmotnost kuličky

  ρk…hustota kuličky

  Vztah (9) dosadíme do rovnice (8):

  \[mg-kv-\frac{m}{\rho_\mathrm{k}}\rho_\mathrm{m}g\,=\,m\frac{dv}{dt}.\tag{10}\]

  Označme si pro zjednodušení zápisu:

  \[\frac{m}{\rho_\mathrm{k}}\rho_\mathrm{m}\,=\,m^\prime.\tag{11}\]

  Vztah (11) dosadíme do vztahu (10):

  \[mg-kv-m^\prime g\,=\,m\frac{dv}{dt}.\tag{12}\]

  Získali jsme diferenciální rovnici 1. řádu s konstantními koeficienty. Vyřešíme ji separací proměnných:

  Rovnici nejprve vydělíme m a upravíme:

  \[\frac{m-m^\prime}{m}g-\frac{kv}{m}\,=\,\frac{dv}{dt}\] \[-\frac{k}{m}\left(v-\frac{m-m^\prime}{k}g\right)\,=\,\frac{dv}{dt}.\]

  Nyní separujeme proměnné v a t a rovnici zintegrujeme:

  \[-\frac{k}{m}dt\,=\,\frac{dv}{v-\frac{m-m^\prime}{k}g} \hspace{20px}/\int\,\] \[-\frac{k}{m}t + C\,=\,ln|v-\frac{m-m^\prime}{k}g|.\]

  Rovnici odlogaritmujeme:

  \[e^{\left(-\frac{k}{m}t+C\right)} \,=\,|v-\frac{m-m^\prime}{k}g|\,\] \[e^{-\frac{k}{m}t}\cdot e^{C} \,=\,|v-\frac{m-m^\prime}{k}g|.\]

  Konstantu eC označíme jako K:

  \[e^{-\frac{k}{m}t}\cdot K\,=\,|v-\frac{m-m^\prime}{k}g|\,.\tag{13}\]

  Výraz \[\frac{m-m^\prime}{k}g\] je roven vztahu (4), který jsme spočítali pro maximální rychlost: \[v_\mathrm{max}\,=\,\frac{mg-m\frac{\rho_\mathrm{m}}{\rho_\mathrm{k}}g}{k}.\]

  Pro rychlost v platí, že v ≤ vmax, proto:

  \[|v-\frac{m-m^\prime}{k}g|\,=\,-v+\frac{m-m^\prime}{k}g\,.\]

  Hodnotu konstanty K zjistíme z počátečních podmínek. Pro t = 0 s je v = 0 m·s−1, platí tedy:

  \[e^0\cdot K\,=\,-0+\frac{m-m^\prime}{k}g\,\] \[K\,=\,\frac{m-m^\prime}{k}g.\]

  Dosadíme do vztahu (13):

  \[\frac{m-m^\prime}{k}ge^{-\frac{k}{m}t}\,=\,-v+\frac{m-m^\prime}{k}g\,\] \[v(t)\,=\,\frac{m-m^\prime}{k}g\left(1-e^{-\frac{k}{m}t}\right).\tag{14}\]
 • CELKOVÁ ODPOVĚĎ

  Kulička může dosáhnout maximální rychlosti \[v_\mathrm{max}\,=\,\frac{mg\,-\,m\frac{\rho_\mathrm{m}}{\rho_\mathrm{k}}g}{k}.\]

  Průběh velikosti rychlosti kuličky v závislosti na čase je dán vztahem \[v(t)\,=\,\frac{m-m\prime}{k}g(1-e^{-\frac{k}{m}t})\,.\]

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková,D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994 -
upraveno.
Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková,D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994 - upraveno. Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze