Dělo střílející z kopce

Úloha číslo: 1146

Na vrcholu kopce, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°, je umístěno dělo, ze kterého je vystřeleno. V okamžiku výstřelu svírá hlaveň s vodorovnou rovinou určitý elevační úhel a je namířena tak, že vystřelená střela dopadne na dolní část kopce ve vzdálenosti 6 km od místa výstřelu. Určete minimální velikost rychlosti, se kterou střela opustila hlaveň děla, a hodnotu elevačního úhlu hlavně při výstřelu. Odporové síly zanedbejte.

 • Zápis

  φ = 30° úhel mezi svahem kopce a vodorovnou rovinou
  d = 6 km vzdálenost, do které dopadne střela
  vmin = ? minimální rychlost střely při opuštění hlavně
  α0 = ? elevační úhel příslušející rychlosti vmin
 • Popis metody

  Naším cílem bude najít velikost počáteční rychlosti jako funkci elevačního úhlu α: v0 = v0(α). Pomocí diferenciálního počtu pak nalezneme takový elevační úhel α0, pro který nabývá tato funkce (= počáteční rychlost) minima. Jeho dosazením do v0 = v0(α) získáme požadovanou minimální velikost rychlosti.

 • Nápověda 1

  Než začnete úlohu řešit, nakreslete si obrázek, který situaci (včetně místa dopadu) popisuje. Vhodným způsobem do něj pak zaveďte souřadný systém a v něm vyjádřete ze zadaných veličin souřadnice bodu dopadu střely. Věnujte tomuto úkolu pozornost, obrázek je zde základem dalšího úspěšného řešení!

 • Nápověda 2

  Rozmyslete si, jaký druh pohybu bude střela po opuštění hlavně vykonávat. Pro tento pohyb napište časový vývoj složek rychlosti vx(t), vy(t) a časový vývoj souřadnic střely x(t), y(t).

 • Nápověda 3

  Znáte souřadnice bodu dopadu D, umíte tedy vyjádřit dobu letu střely.

 • Nápověda 4

  Naším cílem popsaným v úvodu úlohy je dostat se ke vztahu v0 = v0(α). Dosaďte tedy dobu letu získanou ve vztahu (8) do rovnice (7) a vyjádřete počáteční rychlost v0 jako funkci elevačního úhlu α.
 • Nápověda 5

  Jak nyní určit elevační úhel, pro který funkce ze vztahu (10) nabývá minimální hodnoty? Pomohlo by nám derivování funkce? Jak? Proveďte výpočet a najděte takový elevační úhel α0.

 • Nápověda 6

  Určili jsme elevační úhel, při kterém bude počáteční rychlost minimální, zbývá dopočítat tuto počáteční rychlost vmin. Který vztah je výhodné použít?

 • Celkové řešení

  Situaci včetně zavedení souřadného systému ukazuje obrázek níže:

  Nákres situace

  Červeně je znázorněna trajektorie střely. Počátek souřadného systému je umístěn na vrchol kopce, písmenem D je označeno místo dopadu střely. Pomocí goniometrických funkcí snadno určíme souřadnice bodu D:

  \[D\,=\,[x_\mathrm{D}, y_\mathrm{D}]\,=\,[d\cos{\varphi}, -d\sin{\varphi}].\tag{1}\]

  Po opuštění hlavně koná střela složený pohyb, který označujeme jako šikmý vrh (tento pohyb je složen z rovnoměrných přímočarých pohybů ve směru souřadných os a volného pádu). Pro složky rychlosti ve směrech souřadných os při takovémto pohybu s počáteční rychlostí v0 a elevačním úhlem α platí:

  \[v_\mathrm{x}(t)\,=\,v_0\cos{\alpha},\tag{2}\] \[v_\mathrm{y}(t)\,=\,v_0\sin{\alpha}\,-\,gt,\tag{3}\]

  kde g je tíhové zrychlení. Časový vývoj souřadnic střely můžeme získat buď ze vztahů pro dráhu rovnoměrného, resp. rovnoměrně zrychleného pohybu, nebo jednoduchou integrací vztahů (2) a (3). Oběma postupy dostáváme:

  \[x(t)\,=\,v_0t\cos{\alpha},\tag{4}\] \[y(t)\,=\,v_0t\sin{\alpha}\,-\,\frac{1}{2}gt^2.\tag{5}\]

  Souřadnice bodu D jsme již vyjádřili v úvodu úlohy, jejich dosazením do vztahů (4) a (5) dostáváme pro dobu letu tD:

  \[d\cos{\varphi}\,=\,v_0t_\mathrm{D}\cos{\alpha},\tag{6}\] \[-d\sin{\varphi}\,=\,v_0t_\mathrm{D}\sin{\alpha}\,-\,\frac{1}{2}gt_\mathrm{D}^2.\tag{7}\]

  Dobu letu tD vyjádříme nejsnadněji ze vztahu (6):

  \[t_\mathrm{D}\,=\,\frac{d\cos{\varphi}}{ v_0\cos{\alpha}}.\tag{8}\]

  Získanou dobu letu tD dosadíme ze vztahu (8) do rovnice (7) a vyjádříme odtud hledanou závislost v0 = v0(α):

  \[-d\sin{\varphi}\,=\,v_0(\frac{d\cos{\varphi}}{v_0\cos{\alpha}})\sin{\alpha}\,-\,\frac{1}{2}g(\frac{d\cos{\varphi}}{v_0\cos{\alpha}})^2.\tag{9}\]

  Úpravami dostáváme:

  \[-2dv_0^2\sin{\varphi}\cos^2{\alpha}\,=\,2dv_0^2\cos{\varphi}\cos{\alpha}\sin{\alpha}\,-\,gd^2\cos^2{\varphi},\] \[gd\cos^2{\varphi}\,=\,v_0^2(2\sin{\varphi}\cos^2{\alpha}\,+\,\sin{2\alpha}\cos{\varphi}),\] \[v_0\,=\, v_0(\alpha)\,=\,\sqrt{\frac{dg\cos^2{\varphi}}{2\sin{\varphi}\cos^2{\alpha}\,+\,\sin{2\alpha}\cos{\varphi}}}.\tag{10}\]

  Funkci ze vztahu (10) zderivujeme podle proměnné α a najdeme takové α0, pro které bude hodnota první derivace nulová. V takovém bodě podle znalostí z diferenciálního počtu nabývá funkce ze vztahu (10) svého lokálního extrému – v tomto případě minima. (Důkaz, že jde skutečně o minimum, zde ukazovat nebudeme, lze jej provést pomocí grafu příslušné funkce nebo dalším derivováním.)

  Derivováním vztahu (10) tedy dostáváme:

  \[\frac{dv_0}{d{\alpha}}\,=\,(\sqrt{dg\cos^2{\varphi}})(-\frac{1}{2})(2\cos^2{\alpha}\sin{\varphi}\,+\,\sin{2\alpha}\cos{\varphi})^{-\frac{3}{2}}{\cdot}\] \[{\cdot}(4\cos{\alpha}(-\sin{\alpha})\sin{\varphi}\,+\,2\cos{2\alpha}\cos{\varphi}),\tag{11}\] \[\frac{dv_0}{d{\alpha}}\,=\,-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{dg\cos^2{\varphi}}{(2\cos^2{\alpha}\sin{\varphi}\,+\,\sin{2\alpha}\cos{\varphi})^3}}{\cdot}\] \[{\cdot}(-4\cos{\alpha}\sin{\alpha}\sin{\varphi}\,+\,2\cos{2\alpha}\cos{\varphi}).\tag{12}\]

  Hledáme takové α0, pro které je derivace nulová, je tedy patrné, že vždy kladnou odmocninu nemusíme vyšetřovat:

  \[\frac{dv_0}{d{\alpha}}\,=\,0\,\Leftrightarrow\,2\cos{\alpha_0}\sin{\alpha_0}\sin{\varphi}\,=\,\cos{(2\alpha_0)}\cos{\varphi}.\tag{13}\]

  S použitím vztahu pro dvojnásobný úhel dostáváme:

  \[\sin{2\alpha_0}\,=\,\cos{2\alpha_0}\frac{\cos{\varphi}}{\sin{\varphi}},\tag{14}\] \[\tan{2\alpha_0}\,=\,\cot{\varphi}.\tag{15}\]

  Číselně:

  \[\tan{2\alpha_0}\,=\,\cot{30°}\,=\,\sqrt{3}\,\Rightarrow\,2\alpha_0\,=\,60°\,\Rightarrow\,\alpha_0\,=\,30°.\]

  Elevační úhel, pro který je počáteční rychlost minimální, je 30°.

  Vztah pro počáteční rychlost v závislosti na elevačním úhlu jsme odvodili ve vztahu (10), dosadíme do něj tedy získaný úhel α0. Číselně:

  \[v_\mathrm{min}\,=\,v_0(\alpha_0)\,=\,\sqrt{\frac{6\,000{\cdot}10{\cdot}(\cos{30°})^2}{2\sin{30°}(\cos{30°})^2\,+\,\sin{60°}\cos{30°}}}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1},\] \[v_\mathrm{min}\,=\,\sqrt{30000}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\,\dot=\,173\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}.\]

  Minimální počáteční rychlost střely byla přibližně 173 m·s−1.

 • Odpověď

  Minimální rychlost, se kterou musí střela opustit hlaveň děla, je přibližně 173 m·s−1, elevační úhel je v takovém případě 30°.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na odvozování (dedukci)
Původní zdroj: http://fyzika.jreichl.com. Zpracováno s podporou SFG (2013).
×Původní zdroj: http://fyzika.jreichl.com. Zpracováno s podporou SFG (2013).
En translation
Zaslat komentář k úloze