Zákony černého tělesa

Úloha číslo: 1053

Spektrální hustota intenzity vyzařování Mλ absolutně černého tělesa je dána vztahem (Planckův zákon)

\[ M_\lambda = \frac{8 \pi h c}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}, \hspace{40px} \tag{1}\]

kde h je Planckova konstanta, c rychlost světla, λ vlnová délka, k Boltzmannova konstanta a T je termodynamická teplota.

Z Planckova zákona odvoďte:

a) Wienův zákon (platný pro krátké vlnové délky)

\[ M_\lambda^{\mathrm{(W)}} = \frac{8 \pi h c}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}}, \]

b) Rayleighův-Jeansův zákon (platný v dlouhovlnné části spektra)

\[ M_\lambda^{\mathrm{(R)}} = \frac{8 \pi k T}{\lambda^4}. \]
 • Historická poznámka

  John Strutt Rayleigh a James Jeans zkoumali záření absolutně černého tělesa a zjistili, že ve stacionárním stavu spektrální hustota intenzity vyzařovaní Mλ vystupující kolmo z jednotkového objemu dutiny absolutně černého tělesa a připadající na interval vlnových délek (λ, λ + dλ) je určená vztahem

  \[ M_\lambda^{\mathrm{(R)}} = \frac{8\pi k T}{\lambda^4}. \]

  Tato závislost ale vede k takzvané ultrafialové katastrofě, neboť se snižující se vlnovou délkou vede k neomezenému nárůstu intenzity vyzařování.

  Wilhelm Wien vycházel z klasické statistiky a odvodil tzv. Wienův zákon

  \[M_\lambda^{\mathrm{(W)}} = \frac{8\pi h c}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}},\]

  který je ve shodě s experimentální zkušeností jenom pro viditelný a ultrafialový obor spektra.

  Problém vyřešil Max Planck, který zobecnil Wienův a Rayleighův-Jeansův zákon do jedné formule, takzvaného Planckova zákona

  \[ M_\lambda = \frac{8\pi h c}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}. \]

 • Nápověda 1 ( k úloze a) )

  Úlohou je odvodit z Planckova zákona Wienův zákon.

  Rozmyslete si, co platí pro malé vlnové délky.

 • Nápověda 2 ( k úloze b) )

  Nyní máme za úkol odvodit Rayleighův-Jeansův zákon. Použijte Taylorův rozvoj pro jmenovatele ve druhém výrazu vztahu (1).

 • Celkové řešení

  ad a)

  Pro malé vlnové délky λ platí pro jmenovatele ve druhém lomeném výrazu (až na –1) ve vztahu (1)

  \[ \lim_{\lambda \to 0} e^{\frac{hc}{\lambda kT}} = e^{\lim_{\lambda \to 0}\frac{hc}{\lambda kT}} = \infty. \]

  Vidíme tedy, že pro malé vlnové délky můžeme ve jmenovateli druhého lomeného výrazu ve vztahu (1) zanedbat "jedničku". Dostáváme tak hledaný Wienův zákon:

  \[ M_\lambda^{\mathrm{(W)}} = \frac{8\pi h c}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}}. \]

  ad b)

  Použijeme Taylorův rozvoj pro druhý lomený výraz v Planckově zákoně, tedy pro

  \[ \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}. \]

  Taylorův rozvoj exponenciály vypadá následovně

  \[ e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} = 1\hspace{1px} +\hspace{1px} x\hspace{1px} + \hspace{1px}\frac{x^2}{2!} \hspace{1px}+ \hspace{1px}\frac{x^3}{3!}\hspace{1px} +\hspace{1px} \cdot\cdot\cdot \hspace{30px}\ . \]

  Tento vztah platí pro všechna x reálná čísla. Dosazením do Planckova zákona dostáváme

  \[M_\lambda = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{1 + \frac{hc}{\lambda kT}\hspace{1px} +\hspace{1px} \frac{1}{2} (\frac{hc}{\lambda kT})^2 \hspace{1px}+\hspace{1px} \frac{1}{6}(\frac{hc}{\lambda kT})^3 \hspace{1px} + \hspace{1px}\cdot\cdot\cdot -\hspace{1px} 1} \] \[ M_\lambda = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{ \frac{hc}{\lambda kT}\hspace{1px} +\hspace{1px} \frac{1}{2} (\frac{hc}{\lambda kT})^2\hspace{1px} +\hspace{1px} \frac{1}{6}(\frac{hc}{\lambda kT})^3 \hspace{1px} + \hspace{1px}\cdot\cdot\cdot }\ . \]

  Pro velké vlnové délky můžeme ve jmenovateli druhého lomeného výrazu zanedbat všechny členy vůči prvnímu

  \[ M_\lambda = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{ \frac{hc}{\lambda kT}}. \]

  Po zkrácení dostáváme hledaný Rayleighův-Jeansův zákon

  \[ M_\lambda^{\mathrm{(R)}} = \frac{8\pi k T}{\lambda^4}. \]
 • Odpověď

  Ověřili jsme, že pro malé vlnové délky z Planckova zákona skutečně vyplývá Wienův zákon:

  \[ M_\lambda^{\mathrm{(W)}} = \frac{8\pi h c}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}} \]

  a pro velké Rayleighův-Jeansův zákon:

  \[ M_\lambda^{\mathrm{(R)}} = \frac{8\pi k T}{\lambda^4}. \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze