Čerpání podzemní vody a zemětřesení

Úloha číslo: 4397

Přečti si následující texty a odpověz na otázky.
 • Otázka 1

  Svrchní vrstva Země je zemská kůra tvořená horninami. Zemská kůra je rozlámána na tektonické desky, které se pohybují po vrstvě částečně roztavené horniny. Praskliny v deskách se nazývají zlomy. Uvolní-li se napětí nahromaděné podél zlomu, části zemské kůry se pohnou a dochází k zemětřesením. Příklad pohybu podél zlomu je znázorněn níže.

  tektonické desky

  V místech zlomu přirozeně roste napětí. Proč tomu tak je?

 • Otázka 2

  napeti

  Mapa výše ukazuje úrovně napětí v zemské kůře v jednom kraji. Čtyři místa daného kraje jsou označena písmeny A, B, C, D. Všechna místa se nacházejí přímo na zlomu, který krajem prochází, nebo v jeho blízkosti.

  Seřaď místa podle rizika zemětřesení od nejnižšího k nejvyššímu.

 • Otázka 3

  Zemětřesení v Lorce 2011

  Lorca ve Španělsku se nachází v oblasti, kde se zemětřesení vyskytují poměrně často. K jenomu zemětřesení došlo i v květnu 2011. Geologové jsou přesvědčeni, že na rozdíl od předchozích případů v tomto kraji mohlo být toto zemětřesení částečně způsobeno lidskou činností, konkrétně čerpáním podzemní vody. Podle hypotézy geoglogů čerpání vody z podzemí zvýšilo napětí na nedalekém tektonickém zlomu, což spustilo pohyb, který vyvolal zemětřesení.

  Kterým pozorováním je podložena hypotéza geologů?

  A Lidé vnímali zemětřesení i mnoho kilometrů od Lorcy.

  B Pohyb podél zlomu byl větší v oblastech, kde čerpání vytvořilo největší napětí.

  C V Lorce už došlo k zemětřesením vyššího stupně, než bylo to v květnu 2011.

  D Zemětřesení bylo následováno mnoha menšími otřesy, které byly zaznamenány v kraji kolem Lorcy.

 • Otázka 4

  Žák, který žije ve městě v kraji daleko od Lorcy, se dozvěděl o hypotéze geologů týkající se zemětřesení v Lorce v roce 2011. Žák ví, že čerpání podzemní vody v kraji, kde žije, vedlo k poklesu její hladiny. Obává se proto, že by v jeho městě mohlo dojít k zemětřesení. Kterou/é z následujících otázek si musí žák položit při posuzování rizika, že čerpání podzemní vody vyvolá zemětřesení v jeho městě?

  Vyber jednu nebo více možností.

  1. Obsahuje zemská kůra v kraji zlomy?
  2. Je zemská kůra v jeho kraji vystvena přirozenému tlaku?
  3. Je čerpaná podzemní voda v kraji znečištěná?
  4. Jaké jsou průměrné denní teploty v kraji?
 • Popis úlohy a sledované dovednosti

  Tématem úlohy jsou přírodní procesy a činnost člověka, které mohou vést k zemětřesení. V krátkém textu s obrázkem žák dostane základní informace o tektonice zlomu. V další otázce je mapa znázorňující úrovně napětí v zemské kůře jednoho regionu a krátký text o zemětřesení, jež bylo pravděpodobně zapříčiněné čerpáním podzemních vod.

  Sledované dovednosti:

  Otázky 1, 3, 4: Vysvětlovat jevy vědecky

  Otázka 2: Vědecky interpretovat data a důkazy

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření
PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby
interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
×Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
Zaslat komentář k úloze