Sopečné výbuchy

Úloha číslo: 4293

Sopečné výbuchy a zemětřesení postihují obyvatele v mnoha oblastech světa. Mapa 1 ukazuje místa, kde se nalézají sopky. Mapa 2 ukazuje místa, kde dochází k zemětřesením. Oblast nazývaná „Ohnivý kruh“ je označena na obou mapách.

Mapa 1 - Sopky

Mapa 1 - Sopky

Mapa 2 - Zemětřesení

Mapa 2 - Zemětřesení
 • Otázka 1

  Na níže uvedené mapě vyber místo s nejmenším rizikem sopečné činnosti a zemětřesení.

  nejmenší riziko
 • Otázka 2

  Při výbuchu sopky se do atmosféry dostává sopečný prach a oxid siřičitý. Níže uvedený graf ukazuje, jak tyto emise ovlivňují množství slunečního záření dopadajícího na zemský povrch.

  graf

  Proč se po sopečných výbuších změní procento slunečního záření, které dopadne na zemský povrch?

 • Otázka 3

  Při výbuchu sopky se uvolňuje oxid uhličitý (CO2). Níže uvedený graf ukazuje koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, které vědci naměřili od roku 1960.

  graf

  Uvedená tabulka relativních hodnot ukazuje, jak se na emisích oxidu uhličitého do atmosféry podílejí různé zdroje.

   Zdroj 
   Podíl na objemu CO2 v atmosféře 
   Sopečné emise 
   méně než 1 % 
   Emise způsobené člověkem 
   20 % 
   Dýchání rostlin 
   40 % 
   Mikrobiální dýchání a rozklad 
   40 % 

  Jaký vliv mají podle informací z textu sopečné výbuchy na koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře?

  A  Výrazný vliv, protože sopečných výbuchů bylo mnoho.

  B  Výrazný vliv, protože při každém výbuchu se uvolní velké množství hmoty.

  C  Zanedbatelný vliv, protože v porovnání s jinými zdroji sopky uvolňují málo CO2.

  D  Zanedbatelný vliv, protože množství CO2 v ovzduší se při výbuších snižuje.

 • Popis úlohy a sledované dovednosti

  Tématem úlohy jsou sopky, jejich rozmístění na zeměkouli a vliv sopečných erupcí na klima i atmosféru. Informace, které žák postupně dostává, zahrnují mapu znázorňující rozmístění sopek a výskyt zemětřesení po celém světě, grafy znázorňující vliv sopečných výbuchů na množství slunečního záření, které dopadá na zemský povrch, a na koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.

  Sledované dovednosti:

  Vědecky interpretovat data a důkazy

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření
PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby
interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
×Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
Zaslat komentář k úloze