Fosilní paliva

Úloha číslo: 4396

Mnoho elektráren spaluje uhlíkatá paliva a vypouští oxid uhličitý (CO2). CO2 uvolněný do ovzduší má negativní vliv na celsvětové klima. Technologové zkoušejí různé metody pro omezení množství CO2 uvolňovaného do ovzduší.

Jedna z těchto metod je založená na spalování biopaliv místo paliv fosilních Fosliní paliva vznikla v dávných dobách z odumřelých organizmů, zatímco biopaliva pocházejí ze současných rostlin.

Další metoda spočívá v zachycování části CO2 vypouštěného elektrárnami a ukládání CO2 hluboko pod zemí nebo v oceánu. Metoda se nazývá zachycování a ukládání oxidu uhličitého.

Hlavní přehle
 • Otázka 1

  Prostuduj si text "Fosilní paliva" výše. Vyber správnou odpověď.

  Používání biopaliv nemá stejný vliv na množství CO2 ve vzduchu jako používání fosilních paliv. Které z následujících tvrzení nejlépe vysvětluje proč?

  A Při spalování biopaliv se neuvolňuje CO2.

  B Rostliny používané jako biopalivo při svém růstu spotřebovávají CO2 ze vzduchu.

  C Biopaliva při spalování odebírají ze vzduchu část CO2.

  D CO2 vypouštěný z elektráren používajících biopaliva má jiné chemické vlastnosti než ten, který vypouští elektrárny používající fosilní paliva.

 • Otázka 2

  Prostuduj si text "Fosilní paliva" výše a odpověz na otázky.

  Fosilní paliva, i přes výhody biopaliv pro životní prostředí, jsou stále hojně využívaná. Následující tabulka porovnává množství uvolněné energie a hmotnost CO2 při hoření ropy a etanolu. Ropa je fosilní palivo, zatímco etanol je biopalivo.

  Palivo

  Uvolněná energie

   (kJ energie/g paliva)  

  Vzniklý oxid uhličitý

   (mg CO2/kJ energie vyrobené palivem)  

  Ropa 43,6 76
   Etanol   27,3 59

  Proč bychom podle tabulky mohli dávat přednost ropě před etanolem, i když výrobní náklady jsou stejné?

  Jaká je podle tabulky výhoda etanolu pro životní prostředí ve srovnání s ropou?

 • Otázka 3

  Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

  Při procestu zachycování a ukládání oxidu uhličitého je zachycována část CO2 vypouštěného elektrárnami a tento CO2 je ukládán na místě, odkud se nemůže dostat zpět do ovzduší. Jedním z možných úložišť CO2 je oceán, protože CO2 se ve vodě rozpouští.

  Vědci vytvořili matematický model pro výpočet množství CO2, které zůstane uložené, pokud se CO2 vypustí do oceánu ve třech různých hloubkách (800 metrů, 1 500 metrů a 3 000 metrů).Tento model předpoklá, že byl CO2 do oceánu vypuštěn v roce 2000. Následující graf znázorňuje výsledky získané prostřednictvím tohoto modelu.

  graf
  Pomocí údajů z grafu vysvětli, jak hloubka ovlivňuje dlouhodobou účinnost ukládání CO2 do oceánu.
 • Popis úlohy a sledované dovednosti

  Tématem úlohy je vztah mezi spalováním fosilních paliv a koncentrací CO2 v atmosféře. Žákům jsou k problematice úlohy postupně poskytnuty informace, je zobrazen koloběh uhlíku v životním prostředí, krátký text popisující strategie pro snížení koncentrace CO2, tabulka srovnávající údaje při hoření etanolu i ropy a graf zobrazující výsledky matematického modelování účinnosti rozpouštění a skladování CO2 ve třech různých hloubkách oceánu.

  Sledované dovednosti:

  Otázka 1: Vysvětlovat jevy vědecky

  Otázky 2 a 3: Vědecky interpretovat data a důkazy

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření
PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby
interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
×Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
Zaslat komentář k úloze