Odpor elektrické sítě

Úloha číslo: 676

Na obrázku je zakreslena elektrická síť. Určete odpor mezi body A a B, jestliže je odpor každého rezistoru R.

odpor elektrické sítě
 • Nápověda 1

  Uvědomte si, jaký proud protéká mezi dvěma body o stejném potenciálu. Jak se změní celkový odpor sítě, propojíme-li tyto body vodičem?

 • Nápověda 2

  Využijte pravidla zmíněného v Řešení nápovědy 1, tj. že propojením míst se stejným potenciálem nedojde ke změně odporu sítě. Najděte v zapojení místa se stejným potenciálem a překreslete síť do „přehlednější“ podoby.

 • Nápověda 3

  Uvědomte si, jaká pravidla platí pro počítání celkového odporu sériově a paralelně zapojených rezistorů.

 • Nápověda 4

  Pro vyřešení úlohy je třeba umět sečíst prvních n členů geometrické posloupnosti. Vzpomeňte si na příslušný vzorec nebo si ho vyhledejte.

 • Rozbor

  Z obrázku v zadání úlohy vidíme, že odpovídající si uzly, v nichž dochází k větvení rezistorové sítě, jsou vůči bodům A a B na stejné úrovni, a proto mají stejný potenciál. Pokud tyto body spojíme vodičem s nulovým odporem, můžeme celou síť překreslit podle následujícího obrázku, aniž bychom změnili celkový odpor sítě.

  Překreslené zobrazení rezistorové sítě

  Síť je nyní složena z n sériově zapojených částí a v každé části jsou rezistory zapojeny paralelně. Počet paralelně zapojených rezistorů v k-té části elektrické sítě je 2(k − 1). V první části sítě je tedy zapojen 1 rezistor, ve druhé 2, dále 4, 8, 16, atd.

  Odpor elektrické sítě mezi body A a B nyní určíme podle pravidel pro výpočet celkového odporu sériově a paralelně zapojených rezistorů.

 • Řešení

  Propojením míst se stejným potenciálem můžeme schéma překreslit do přehlednější podoby (podrobněji je tato úprava popsána v oddílech Nápověda 2 a Rozbor).

  Přehlednější zobrazení rezistorové sítě

  Z obrázku vidíme, že síť je složena z n sériově zapojených částí a v každé části jsou rezistory zapojeny paralelně. Počet paralelně zapojených rezistorů v k-té části elektrické sítě je 2(k − 1) (tj. v první části sítě 1 rezistor, v druhé 2, dále 4, 8, 16, ...).

  Ze zadání úlohy víme, že odpor každého rezistoru v elektrické síti je R. Nyní je třeba si uvědomit, že x paralelně zapojených rezistorů má v souladu s pravidly pro spojování rezistorů odpor \(\frac{R}{x}\). Proto můžeme pro celkový odpor sítě RAB napsat vztah:

  \[ R_\mathrm{AB}\,=\,R\,+\,\frac{R}{2}\,+\,\frac{R}{4}\,+\,\frac{R}{8}\,+\,...\,+\,\frac{R}{2^\mathrm{n-1}}, \] \[ R_\mathrm{AB}\,=\,R\left(1\,+\,\frac{1}{2}\,+\,\frac{1}{4}\,+\,\frac{1}{8}\,+\,...\,+\,\frac{1}{2^\mathrm{n-1}}\right). \]

  Výraz v závorce je součtem prvních n členů geometrické posloupnosti s prvním členem a1 = 1 a kvocientem q = \(\frac{1}{2}\). Pro tento součet platí obecně vzorec

  \[s_\mathrm{n}\,=\,a_1\,\frac{1-q^\mathrm{n}}{1-q}.\]

  Pro naše konkrétní hodnoty je součet prvních n členů posloupnosti:

  \[ s_\mathrm{n}\,=\,1\cdot\,\frac{1-\frac{1}{2}^\mathrm{n}}{1-\frac{1}{2}}\,=\,\frac{\frac{2^\mathrm{n}-1^\mathrm{n}}{2^\mathrm{n}}}{\frac{2-1}{2}}\,=\,\frac{\frac{2^\mathrm{n}-1}{2^\mathrm{n}}}{\frac{1}{2}}\,=\,\frac{2\cdot\left(2^\mathrm{n}-1\right)}{2^\mathrm{n}}\,=\,\frac{2^\mathrm{n}-1}{2^\mathrm{n-1}}. \]

  Pro odpor mezi body A a B elektrické sítě tedy platí vztah:

  \[ R_\mathrm{AB}\,=\,R\,\frac{2^\mathrm{n}-1}{2^\mathrm{n-1}}. \]
 • Odpověď

  Pro odpor sítě mezi body A a B platí vztah:

  \[ R_\mathrm{AB}\,=\,R\,\frac{2^\mathrm{n}-1}{2^{\mathrm{n}-1}}. \]
 • Odkaz na podobnou úlohu

  Podobnou úlohou na řešení rezistorové sítě je také úloha Nekonečná síť rezistorů.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
Úloha na konkretizaci
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Kohout, J. (2010). Studijní materiály ke cvičením z Elektřiny a
magnetismu. Interní materiál, Plzeň.
×Původní zdroj: Kohout, J. (2010). Studijní materiály ke cvičením z Elektřiny a magnetismu. Interní materiál, Plzeň.
Zaslat komentář k úloze