Paralelní RLC obvod

Úloha číslo: 623

Rezistor, ideální kondenzátor a ideální cívka jsou paralelně připojeny ke zdroji střídavého napětí 160 V a frekvence 250 Hz. Rezistorem prochází proud 2 A, ideální cívkou 0,8 A a celkový proud je 2,5 A. Určete odpor rezistoru, kapacitu ideálního kondenzátoru a indukčnost ideální cívky (předpokládejte IC > IL).

Pozn.: Mluvíme-li o proudu či napětí, myslíme efektivní hodnoty proudu či napětí.

 • Nápověda – schéma zapojení

  schéma pro zadání
 • Nápověda – fázorový diagram

  Fázorový diagram pro paralelní zapojení prvků v obvodu se střídavým proudem kreslíme analogicky jako v obvodu sériovém. Musíme zohlednit to, že v sériovém zapojení je na všech prvcích stejný proud, zatímco v obvodu zapojeném paralelně je na všech prvcích stejné napětí.

  Postup pro sestavení fázorového diagramu pro paralelní RLC obvod: V pomyslném směru osy x zakreslíme fázor napětí a fázor proudu protékajícího rezistorem, v kladném směru osy y zakreslujeme fázor proudu protékajícího kondenzátorem a v záporném směru osy y zakreslujeme fázor proudu protékajícího cívkou.

 • Zápis

  U = 160 V napětí zdroje
  f = 250 Hz frekvence napětí zdroje
  IR = 2 A proud protékající rezistorem
  IL = 0,8 A proud protékající ideální cívkou
  I = 2,5 A celkový proud obvodu
  R = ? (Ω) odpor rezistoru
  C = ? (F) kapacita kondenzátoru
  L = ? (H) indukčnost cívky
 • Rozbor

  Hledané veličiny získáme pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud, který budeme aplikovat vždy na příslušnou součástku. Protože se jedná o paralelní zapojení, je na všech větvích (tj. na všech součástkách) stejné napětí jako na zdroji.

  Neznámý proud kondenzátorem určíme ze zadaných proudů pomocí fázorového diagramu pro paralelní zapojení RLC obvodu.

 • Řešení a číselné dosazení

  Odpor rezistoru R:

  Protože se jedná o paralelní zapojení, je napětí na rezistoru UR stejné jako napětí zdroje U. Ohmův zákon pro obvod se střídavým proudem lze tedy psát ve tvaru

  \[ U = I_\mathrm{R} R, \]

  kde IR je efektivní hodnota proudu protékajícího rezistorem. Ze vztahu vyjádříme odpor rezistoru R:

  \[ R = \frac{U}{I_\mathrm{R}}. \]

  Dosadíme číselné hodnoty:

  \[ R = \frac{160}{2}\,\mathrm \Omega = 80\,\mathrm \Omega. \]

  Indukčnost cívky L:

  Napětí na cívce UL je také stejné, jako je napětí zdroje U, a lze ho vyjádřit z Ohmova zákona pro obvod se střídavým proudem:

  \[ U= X_\mathrm{L} I_\mathrm{L} = 2 \pi f L\, I_\mathrm{L}, \]

  kde XL je induktance cívky, f napětí zdroje, L indukčnost cívky a IL je efektivní hodnota proudu protékajícího cívkou.

  Vyjádříme indukčnost L:

  \[ L = \frac{U}{2 \pi f I_\mathrm{L}}. \]

  Dosadíme číselné hodnoty:

  \[ L = \frac{160}{2 \cdot \pi \cdot 250 {\cdot} 0{,}8}\,\mathrm H \,\dot=\, 0{,}13 \,\mathrm H. \]

  Kapacita kondenzátoru C:

  Kapacitu kondenzátoru C odvodíme také z Ohmova zákona pro obvod se střídavým proudem:

  \[ U = X_\mathrm{C} I_\mathrm{C} =\frac{I_\mathrm{C}}{2 \pi f C},\]

  kde XC je kapacitance kondenzátoru, f frekvence napětí zdroje, C kapacita kondenzátoru a IC je efektivní hodnota proudu protékajícího kondenzátorem. Napětí na kondenzátoru je opět stejné jako napětí zdroje U.

  Vyjádříme kapacitu kondenzátoru C:

  \[ C =\frac{I_\mathrm{C}}{2 \pi f U}.\]

  Pro odvození velikosti efektivní hodnoty proudu protékajícího kondenzátorem IC nakreslíme fázorový diagram pro proudy, přičemž víme, že IC > IL:

  fázorový diagram

  Z fázorového diagramu vyjádříme vztah mezi proudy:

  \[ I^2 = (I_\mathrm{C} - I_\mathrm{L})^2 + I_\mathrm{R}^2. \]

  Upravíme:

  \[ I^2 = I_\mathrm{C}^2 - 2I_\mathrm{L} I_\mathrm{C} +I_\mathrm{L}^2 + I_\mathrm{R}^2 \] \[ 0 = I_\mathrm{C}^2 - 2I_\mathrm{L} I_\mathrm{C} +(I_\mathrm{L}^2 + I_\mathrm{R}^2 - I^2).\]

  Řešíme kvadratickou rovnici pro neznámou IC:

  \[(I_\mathrm{C})_{1{,}2} = \frac{ 2 I_\mathrm{L} \pm \sqrt{ (2 I_\mathrm{L})^2 - 4 (I_\mathrm{L}^2 + I_\mathrm{R}^2 -I^2)}}{2}. \]

  Upravíme:

  \[(I_\mathrm{C})_{1{,}2} = I_\mathrm{L} \pm \sqrt{ ( I_\mathrm{L})^2 - (I_\mathrm{L}^2 + I_\mathrm{R}^2 -I^2)} \] \[(I_\mathrm{C})_{1{,}2} = I_\mathrm{L} \pm \sqrt{ I^2 - I_\mathrm{R}^2 }. \]

  Dosadíme zadané hodnoty:

  \[(I_\mathrm{C}C)_{1} = 0{,}8 + \sqrt{ 2{,}5^2 - 2^2 }\,\mathrm A= 2{,}3 \,\mathrm A \] \[(I_\mathrm{C}C)_{2} = 0{,}8 - \sqrt{ 2{,}5^2 - 2^2 }\,\mathrm A= -0{,}7\,\mathrm A .\]

  Fyzikální význam má pouze efektivní hodnota proudu IC = 2,3 A.

  Dosadíme do vztahu pro výpočet kapacity kondenzátoru C z Ohmova zákona, který jsme odvodili výše:

  \[ C =\frac{I_\mathrm{C}}{2 \pi f U}= \frac{2{,}3}{2 \cdot \pi \cdot 250 {\cdot} 160}\,\mathrm F \,\dot=\, 9{,}2 {\cdot} 10^{-6} \,\mathrm F = 9{,}2 \,\mathrm{ \mu F}. \]
 • Odpověď

  Odpor rezistoru má hodnotu 80 Ω, indukčnost cívky je přibližně 0,13 H a kapacita kondenzátoru asi 9,2 μF.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
En translation
Zaslat komentář k úloze