Roztok dusičnanu stříbrného

Úloha číslo: 460

Ve vodě, která při teplotě 293 K zaujímala objem 0,5 l, jsme rozpustili dusičnan stříbrný o hmotnosti 1 kg. Vzniklý roztok měl koncentraci 6,3 mol l−1. Stanovte hustotu vzniklého roztoku.

 • Nápověda – chemický vzorec dusičnanu stříbrného

  AgNO3

 • Nápověda

  Využijte toho, že je hustota ρ definována jako podíl hmotnosti m a objemu V.

  Hmotnost ani objem roztoku však neznáme. Rozmyslete si, jak je můžeme vyjádřit pomocí zadaných veličin.

 • Zápis

  T = 293,15 K teplota vody
  V1 = 0,5 l = 5·10−4 m3 objem vody při teplotě T
  mdus = 1 kg hmotnost rozpuštěného dusičnanu
  c = 6,3 mol l−1 = 6,3·103 mol m−3 koncentrace vzniklého roztoku
  ρr = ? hustota vzniklého roztoku

  Z tabulek:

  Mm = 0,16987 kg mol−1 molární hmotnost AgNO3
  ρv = 998,2 kg m−3 hustota vody při teplotě T
 • Rozbor

  Hustotu roztoku zapíšeme jako podíl hmotnosti a objemu roztoku. Obě tyto veličiny musíme vyjádřit pomocí zadaných veličin.

  Hmotnost roztoku je dána součtem hmotnosti rozpuštěného dusičnanu stříbrného a hmotnosti vody. Tu určíme jako součin hustoty vody a jejího objemu.

  Objem roztoku získáme jako podíl látkového množství dusičnanu a koncentrace roztoku. K výpočtu látkového množství využijeme hmotnost dusičnanu a jeho molární hmotnost.

 • Řešení

  Hustotu ρr roztoku spočítáme jako podíl jeho hmotnosti mr a objemu Vr, který zabírá. Platí tedy vztah

  \[\rho_r=\frac{m_{r}}{V_{r}}.\]

  Celková hmotnost roztoku je dána součtem hmotností rozpuštěného dusičnanu stříbrného mdus a vody mv:

  \[m_{r}=m_{dus}+m_{v}.\]

  Hmotnost vody neznáme, můžeme ji však určit pomocí vzorce

  \[m_{v}=\rho_{v}V_{1},\]

  kde ρv je hustota vody a V1 její původní objem.

  Pro celkovou hmotnost roztoku potom platí:

  \[m_{r}=m_{dus}+\rho_{v}V_{1}.\]

  Nyní známe hmotnost roztoku a můžeme se pustit do počítání jeho objemu Vr. K tomu nám pomůže znalost koncentrace c roztoku. Ta je totiž dána podílem látkového množství n a objemu Vr:

  \[c=\frac{n}{V_{r}}.\]

  Pro objem roztoku tedy platí

  \[V_{r}=\frac{n}{c}.\]

  Látkové množství rozpuštěného dusičnanu sice explicitně zadáno nemáme, můžeme jej však snadno spočítat ze známé hmotnosti mdus a molární hmotnosti Mm této látky. Platí:

  \[n=\frac{m_{dus}}{M_{m}},\]

  a tedy i

  \[V_{r}=\frac{m_{dus}}{cM_{m}}.\]

  Nyní již známe vše potřebné a můžeme dosadit za hmotnost a objem roztoku do původního vzorce pro hustotu roztoku:

  \[\rho_{r}=\frac{m_{r}}{V_{r}}=\frac{m_{dus}+\rho_{v}V_{1}}{\frac{m_{dus}}{cM_{m}}}.\]

  Po jednoduché úpravě dostáváme

  \[\rho_{r}=\frac{(m_{dus}+\rho_{v}V_{1})cM_m}{m_{dus}}.\]
 • Číselné dosazení

  Pozor! Při dosazování je třeba dávat velký pozor na jednotky. Pokud se chceme dopracovat k výsledku v základních jednotkách, je třeba dosazovat v metrech krychlových, molech na metr krychlový a podobně.

   

  \[\rho_{r}=\frac{(m_{dus}+\rho_{v}V_{1})cM_m}{m_{dus}}\] \[\rho_r= \frac{(1+998{,}2\cdot{5}\cdot{10^{-4}})\cdot6{,}3\cdot{10^3}\cdot{0{,}16987}}{1}\,\mathrm{kgm^{-3}}\] \[\rho_{r}\dot{=}1600\,\mathrm{kgm^{-3}}\]
 • Odpověď

  Hustota roztoku dusičnanu stříbrného je přibližně 1600 kg m−3.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Zaslat komentář k úloze