Auto a konstantní brzdná síla

Úloha číslo: 44

Auto o hmotnosti m se pohybuje po vodorovné silnici rovnoměrně přímočaře rychlostí o velikosti v0. V čase t = 0 s na něj začala působit proti směru pohybu konstantní brzdná síla Fb. Předpokládejte, že v čase t = 0 s byla souřadnice x = 0 m.

1) Určete, jak se s časem mění velikost rychlosti v(t) a souřadnice auta x(t).

2) Určete čas tz, za který se auto zastaví, a dráhu xz, kterou přitom urazí.

Obrázek k zadání úlohy

Poznámka: Místo velikost rychlosti píšeme dále jen rychlost.

 • Zápis

  m hmotnost auta
  v0 počáteční rychlost auta
  Fb konstantní brzdná síla
  v(t) = ? průběh rychlosti auta
  x(t) = ? průběh souřadnice auta
  tz = ? čas zastavení auta
  xz = ? dráha zastavení auta
 • Nápověda 1 - síly působící na auto, pohybová rovnice

  Uvědomte si, jaké síly působí na auto, a napište pro něj pohybovou rovnici.

 • Nápověda 2 - zrychlení auta, průběh v(t), x(t)

  Vyjádřete zrychlení auta a zjistěte nejprve průběh rychlosti a poté průběh souřadnice.

 • Nápověda 3 - čas a dráha zastavení

  Uvědomte si, jaká bude rychlost v okamžiku zastavení, a využijte tento údaj k určení času zastavení. Znáte-li průběh x(t) a čas zastavení, dráhu zastavení již snadno určíte.

 • Poznámka

  Dráha zastavení by se dala určit i ze zákona zachování energie.

  Počáteční kinetická energie auta je rovna práci brzdné síly působící na dráze zastavení:

  \[\frac{mv_0^2}{2}\,=\,F_\mathrm{b}x_\mathrm{z}.\]

  Odtud:

  \[x_\mathrm{z}\,=\,\frac{mv_0^2}{2F_\mathrm{b}}.\]
 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Nejprve si rozmyslíme, jaké síly působí na auto a napíšeme pro něj pohybovou rovnici.

  Na auto působí následující síly:

  \(\vec{F}_\mathrm{b}\)…brzdná síla

  \(\vec{F}_\mathrm{G}\)…tíhová síla

  \(\vec{N}\)…normálová síla, kterou na auto působí podložka

  Síly působící na auto

  Poznámka: Síla podložky N působí na kola auta, do obrázku kreslíme výslednici těchto sil.

  Pohybová rovnice pro auto je:

  \[\vec{F}_\mathrm{b}+\vec{F}_\mathrm{G}+\vec{N}= m\vec{a}.\tag{1}\]

  Rovnici (1) přepíšeme skalárně:

  \[ x : -F_\mathrm{b} \,=\, ma,\tag{2}\] \[ y : N - F_\mathrm{G} \,=\, 0.\tag{3}\]

  Poznámka: Z obrázku můžete vidět, proč je v rovnici (2) znaménko mínus. Brzdná síla působí proti směru pohybu auta. Síly \(\vec{F}_\mathrm{G}\) a \(\vec{N}\) jsou kolmé na brzdnou sílu \(\vec{F}_\mathrm{b}\), jsou stejně veliké opačného směru a jejich výslednice je nulová. Zrychlení je ve směru osy y nulové.

  Zrychlení auta:

  Ze vztahu (2) pro zrychlení dostáváme:

  \[a \,=\,-\frac{F_\mathrm{b}}{m}.\tag{4}\]

  Zrychlení auta je konstantní. Jelikož auto vlivem brzdné síly Fb zpomaluje, zrychlení je záporné.

  Průběh v(t):

  Integrací zrychlení ze vztahu (4) získáme závislost rychlosti na čase:

  \[v(t)=\int{a}\,\mathrm{d}t\,=\,\int{-\frac{F_\mathrm{b}}{m}}\,\mathrm{d}t\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{m}}t+K.\tag{5}\]

  K je konstanta, kterou určíme z počátečních podmínek:

  V čase t = 0 s byla rychlost v = v0. Dosadíme-li t = 0 s do vztahu (5), pak musí platit:

  v0 = 0 + K.

  A tedy:

  v0 = K.

  Přepíšeme-li rovnici (5), získáme závislost rychlosti auta na čase:

  \[v(t)=-{\frac{F_\mathrm{b}}{m}}t+v_0.\tag{6}\]

  Průběh x(t):

  Integrací rychlosti ze vztahu (6) získáme závislost souřadnice na čase:

  \[x(t)\,=\,\int{v(t)}\,\mathrm{d}t\,=\,\int{(-\frac{F_\mathrm{b}}{m}}t+v_0)\,\mathrm{d}t\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{2m}}t^2+v_0t+C.\tag{7}\]

  C je konstanta, kterou určíme z počátečních podmínek:

  V čase t = 0 s byla souřadnice x = 0. Dosadíme-li t = 0 s do vztahu (7), pak musí platit:

  0 = 0 + C.

  A tedy:

  C = 0.

  Přepíšeme-li rovnici (7), získáme závislost souřadnice auta na čase:

  \[x\left(t\right)\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{2m}}t^2+v_0t.\tag{8}\]

  Čas zastavení tz:

  V okamžiku zastavení bude rychlost nulová. Dosazením do vztahu (6) tak pro čas zastavení dostaneme:

  \[0\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{m}}t_\mathrm{z}+v_0.\]

  Odtud:

  \[t_\mathrm{z}\,=\,\frac{mv_0}{F_\mathrm{b}}.\tag{9}\]

  Dráha zastavení xz:

  Dráhu zastavení dostaneme dosazením vztahu (9) pro čas zastavení do vztahu pro závislost souřadnice na čase (8):

  \[x_\mathrm{z}\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{2m}}t_\mathrm{z}^2+v_0t_\mathrm{z} \,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{2m}}\left(\frac{mv_0}{F_\mathrm{b}}\right)^2+v_0\left(\frac{mv_0}{F_\mathrm{b}}\right),\] \[x_\mathrm{z}\,=\,\frac{mv_0^2}{2F_\mathrm{b}}.\tag{10}\]
 • CELKOVÁ ODPOVĚĎ

  Průběh velikosti rychlosti auta je \(v\left(t\right)\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{m}}t+v_0\).

  Průběh souřadnice auta je \(x\left(t\right)\,=\,-{\frac{F_\mathrm{b}}{2m}}t^2+v_0t\).

  Čas zastavení auta je \(t_\mathrm{z}\,=\,\frac{mv_0}{F_\mathrm{b}}\).

  Dráha zastavení auta je \(x_\mathrm{z}\,=\,\frac{mv_0^2}{2F_\mathrm{b}}\).

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Původní zdroj: Mandíková,D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. 
Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková,D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994. Zpracováno v bakalářské práci Karolíny Slavíkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze