Studium svahů

Úloha číslo: 4280

Skupina žáků si všimla významného rozdílu ve vegetaci dvou svahů v jednom údolí: vegetace na svahu A je mnohem zelenější a bohatší než na svahu B. Tento rozdíl je znázorněn na obrázku níže.

Svahy

Žáci zkoumali, proč se vegetace na jednotlivých svazích liší. V rámci této studie měřili tři přírodní faktory během určitého časového odobí:

 • Sluneční záření:

  množství slunečního světla dopadajícího na dané místo

 • Vlhkost půdy:

  množství vody v půdě na daném místě

 • Srážky:

  množství dešťové vody, které spadne na dané místo

  • Otázka 1

   Žáci rozmístili na každém svahu po dvou od každého ze tří typů přístrojů, jak ukazuje následující obrázek.

   svahy1
   měřící přístroje

   Proč žáci při hledání rozdílů ve vegetaci jednotlivých svahů umístili na každý svah od každého typu přístroje dva kusy?

  • Otázka 2

   Žáci vzali průměry hodnot naměřených za dané časové období oběma přístroji na každém svahu a spočítali odchylky od průměru. Jejich výpočty jsou zaznamenány v následující tabulce. Odchylka je uvedena za znaménkem „±“.

    
    Průměrné množství slunečního záření 
    Průměrná vlhkost půdy 
    Průměrné srážky 
    Svah A 
   3800 ± 300 MJ/m2
   28 ± 2 %
   450 ± 40 mm
    Svah B 
   7200 ± 400 MJ/m2
   18 ± 3 %
   440 ± 50 mm

   Které jsou možné zdroje odchylek v datech naměřených žáky? Nezapomeň vybrat jednu nebo více možností.

   A  Přesnost měření se u jednotlivých přístrojů liší.

   B  Přírodní faktory se v průběhu času mění.

   C  Přírodní faktory se na stejném svahu liší.

   D  Přírodní faktory na jednotlivých svazích se liší.

  • Otázka 3

   Dva žáci se neshodují v názoru na důvod rozdílné vlhkosti půdy na obou svazích.

   • Žák 1 se domnívá, že rozdílná vlhkost půdy na obou svazích je způsobena rozdílným slunečním zářením.
   • Žák 2 se domnívá, že rozdílná vlhkost půdy na obou svazích je způsobena rozdílnými srážkami.

   Který žák má na základě uvedených údajů pravdu? Svou odpověď zdůvodni.

  • Popis úlohy a sledované dovednosti

   Na příkladu rozdílné vegetace v jedné lokalitě se žák zabývá studiem odlišností abiotických faktorů biotopů. Řeší, která metodika výzkumu bude vhodná, komentuje odchylky v datech měření a hledá správné vysvětlení zkoumaného jevu.

   Sledované dovednosti:

   Otázky 1 a 2: Vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum

   Otázka 3: Vědecky interpretovat data a důkazy

  Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
  Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření
PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby
interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
  ×Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
  Zaslat komentář k úloze