Hélium při izobarickém ději

Úloha číslo: 372

Izobarickým dějem zvýšil 1 mol hélia svoji teplotu z 273 K na 373 K. Jakou práci při tom vykonal a jaké teplo přijal?

Molární tepelná kapacita hélia při stálém objemu je

\[C_V=\frac{3}{2}R.\]

Při řešení úlohy považujte hélium za ideální plyn.

 • Zápis

  n = 1 mol látkové množství hélia
  T1 = 273 K počáteční teplota hélia
  T2 = 373 K koncová teplota hélia
  \(C_V=\frac{3}{2}R\) molární tepelná kapacita hélia při stálém objemu
  W = ? vykonaná práce
  Q = ? přijaté teplo

  Z tabulek:

  R = 8,31 JK-1mol-1 molární plynová konstanta
 • Nápověda – přijaté teplo

  Použijte vztah mezi teplem a měrnou tepelnou kapacitou za stálého tlaku a uvědomte si, co v něm znáte a co musíte ještě vyjádřit.

 • Nápověda 2 – přijaté teplo

  Protože zadanou máme molární tepelnou kapacitu za stálého objemu CV, použijeme ještě tzv. Meyerův vztah, abychom určili molární tepelnou kapacitu za stálého tlaku Cp

  \[C_p=C_V+R.\]
 • Rozbor – přijaté teplo

  Přijaté teplo lze vypočítat jako součin látkového množství, molární tepelné kapacity za stálého tlaku a změny teploty.

  Molární tepelnou kapacitu za stálého tlaku sice nemáme zadanou, můžeme ji ale určit z molární tepelné kapacity za stálého objemu pomocí tzv. Meyerova vztahu.

 • Výpočet přijatého tepla

  Molární tepelnou kapacitu při stálém tlaku Cp, jíž budeme potřebovat při výpočtu přijatého tepla při izobarickém ději, spočteme pomocí Meyerova vztahu

  \[C_p = C_V + R = \frac{5}{2}R.\]

  Pro přijaté teplo Q pak bude v souladu s tím, jak je definována molární tepelná kapacita Cp, platit vztah

  \[Q = nC_p(T_2-T_1) = \frac{5}{2}nR(T_2 - T_1). \]
 • Nápověda – vykonaná práce

  Vyjděte z 1. termodynamického zákona a zamyslete se, jak v něm vyjádřit změnu vnitřní energie hélia.

 • Rozbor – vykonaná práce

  Práci vykonanou plynem lze vypočítat z 1. termodynamického zákona, který nám říká, že změna vnitřní energie je rovna rozdílu dodaného tepla a práce vykonané plynem.

  Změnu vnitřní energie vyjádříme jako součin látkového množství, molární tepelné kapacity za stálého objemu a změny teploty. Dodané teplo jsme již určili v první části úlohy.

 • Výpočet vykonané práce

  K určení vykonané práce W použijeme 1. termodynamický zákon, podle něhož musí být nárůst vnitřní energie ΔU roven rozdílu dodaného tepla a vykonané práce. Platí tedy

  \[\Delta U = Q - W,\]

  odkud vyjádříme hledanou práci W

  \[W=Q - \Delta U.\]

  Změnu vnitřní energie však můžeme snadno spočítat podle vzorce

  \[\Delta U = nC_V(T_2 - T_1),\]

  protože hélium považujeme za ideální plyn. Po dosazení získáváme

  \[W = \frac{5}{2}nR(T_2 - T_1) - \frac{3}{2}nR(T_2-T_1).\]

  Výraz ještě upravíme

  \[W = nR(T_2 - T_1).\]
 • Číselné dosazení

  \[Q =\frac{5}{2}nR(T_2 - T_1)= \frac{5}{2}\cdot 1\cdot{8{,}31}\cdot (373-273)\,\mathrm{J}\dot{=}2100 \,\mathrm{J}\] \[W = nR(T_2 - T_1)= 1\cdot{8{,}31}\cdot (373-273)\,\mathrm{J}\dot{=}830 \,\mathrm{J}\]
 • Odpověď

  Plyn vykonal práci asi 830 J a přijal teplo přibližně 2100 J.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze