Měření závodní dráhy pásmem

Úloha číslo: 365

Délka závodní dráhy pro běh na 100 m byla naměřena ocelovým pásmem při teplotě 32 °C. O kolik se liší skutečná vzdálenost, kterou běžci poběží, od 100 m?

Pozn. Pásmo bylo kalibrováno při teplotě 20 °C.

 • Zápis

  l = 100 m naměřená dráha
  t = 32 °C teplota při měření
  t0 = 20 °C teplota kalibrace pásma
  Δl = ? rozdíl mezi skutečnou a udávanou teplotou
  Z tabulek
  α = 12·10−6K−1 teplotní součinitel délkové roztažnosti oceli (železa) při 20 °C
 • Rozbor

  Pásmo má správnou délku při teplotě 20 °C. Při vyšších teplotách se díky délkové roztažnosti jeho délka zvětší. Použijeme-li toto měřidlo při vyšší teplotě pro vyznačení určité vzdálenosti, odměříme ve skutečnosti vzdálenost o něco delší. Námi naměřená vzdálenost bude odpovídat vzdálenostem značky 0 a 100 m na pásmu při zadané teplotě.

 • Řešení

  Tomu, že se látky se s teplotou roztahují, říkáme teplotní délková roztažnost a pro změnu délky platí vztah

  \[l=l_0\left(1+\alpha\Delta t\right)\]

  kde l je délka při teplotě t, l0 je délka při tzv. vztažné teplotě t0. K této vztažné teplotě je určena konstanta α charakterizující materiál (tzv. teplotní součinitel délkové roztažnosti). Δt = tt0 je změna teploty.

  V našem případě známe obě teploty a délku při vztažné teplotě (zde využijeme toho, že kalibrace pásma proběhla při stejné teplotě, ke které je vztažena hodnota součinitele teplotní délkové roztažnosti uvedená v tabulkách).

  Zajímá nás změna délky daná teplotou, tj.

  \[\Delta l=l-l_0=l_0\left(1+\alpha \Delta t\right)-l_0=l_0\alpha\Delta t.\]

  Zadané hodnoty dosadíme do uvedeného vztahu a dostaneme

  \[\Delta l=100\cdot{12}\cdot{10^{-6}}\cdot\left(32-20\right)\,\mathrm{m}=1{,}4\cdot{10^{-2}}\,\mathrm{m}=1{,}4\,\mathrm{cm}.\]
 • Odpověď

  Naměřená dráha bude delší o 1,4 cm.

 • Komentář

  V případě, že by bylo pásmo kalibrováno při jiné teplotě, než ke které je vztažen součinitel délkové roztažnosti, museli bychom úlohu počítat ve dvou krocích. Nejprve bychom si určili délku pásma při vztažné teplotě a potom teprve jeho délku při teplotě měření.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na porovnávání a rozlišování
Zaslat komentář k úloze