Délka oblouku cykloidy

Úloha číslo: 2037

Cykloida je křivka, jejíž tvar opíše libovolný bod kružnice, která se bez prokluzu valí po přímce. Řekněme, že ve svém nejvyšším bodě má výšku 2r, kde r je poloměr valící se kružnice.

obrázek k zadání úlohy

Určete délku jednoho jejího oblouku.

 • Nápověda

  Tato úloha přímo navazuje na úlohu Parametrické vyjádření cykloidy, kde je vysvětlen postup pro odvození parametrických rovnic cykloidy nezbytných pro vyřešení této úlohy.

  Pokud přímo neznáte vyjádření délky obecné křivky v prostoru, pokuste se jej odvodit. Libovolnou jednoduchou křivku si nakreslete a přemýšlejte, jak spočítat délku nějaké její malé části.

  Vzhedem k tomu, že většina křivek, včetně naší cykloidy, bývá vyjádřena parametricky, pokuste se do výpočtu zakomponovat parametr t.

  Jakou matematickou operaci znáte, která by dokázala sečíst všechny malé úseky křivky?

 • Řešení

  Pokud známe parametrické vyjádření cykloidy a vzorec pro výpočet délky křivky v prostoru, je zbytek „jen“ výpočtem derivací a integrálu.

  První krok bude spočívat v dosazení parametrických rovnic cykloidy do rovnice pro délku křivky.

  Parametrické vyjádření cykloidy je

  \[x\,=\,r\cdot(t-\sin t)\] \[y\,=\,r\cdot (1-\cos t).\]

  Ze vzorce pro výpočet délky křivky víme, že budeme potřebovat derivace všech složek cykloidy podle parametru t.

  \[\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=r-r \cos t\] \[\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=r\sin t\]

  Dále připravené derivace dosadíme do vzorce pro délku křivky sΓ (viz Řešení nápovědy). Nezapomeňte že pod odmocninou jsou derivace na druhou!. Obecný vztah

  \[s_\Gamma = \int_{a}^{b} \sqrt{\left( \frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{d} t} \right)^2+ \left( \frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} t} \right)^2} \mathrm{d} t\]

  dá po dosazení

  \[s_c=\int_{a}^{b}\sqrt{(r-r\cos t)^2+(r\sin t)^2} \mathrm{d}t.\]

  Pro výpočet integrálu bude zapotřebí určit integrační meze a a b, neboli odkud kam budeme integrovat. Pro jejich určení stačí zjistit, jakých hodnot bude nabývat parametr t. Nevíme-li to ihned, stačí se zamyslet: chceme znát délku jednoho oblouku cykloidy, tzn. že hodnota y musí začít od nuly, dostat se do maxima a opět se vrátit do nuly. (Představte si jak bod, který vykresluje křivku, putuje). Podíváme-li se na parametrické vyjádření y-ové složky, vidíme že přesně to zajišťuje funkce cosinus, a ta se začne opakovat po 2π. Integrační meze tedy budou:

  \[a=0 \;,\; b=2\pi\]

  Dalším krokem bude zjednodušit výraz uvnitř integrálu.

  Využijeme vzorec pro výpočet druhé mocniny rozdílu a upravíme běžnými algebraickými pravidly.

  \[s_c=\int_{0}^{2\pi}\sqrt{r^2-2r^2\cos t+r^2\cos^2 t+r^2\sin^2 t}\space \mathrm{d}t\]

  Poloměr r je v každém členu a jedná se o konstantu, můžeme jej tedy vytknout před integrál.

  \[s_c=\int_{0}^{2\pi}r\sqrt{1-2\cos t+\cos^2 t+\sin^2 t}\space \mathrm{d}t\]

  Součet druhých mocnin sinu a cosinu je známá „goniometrická jednička”.

  \[s_c=\int_{0}^{2\pi}r\sqrt{2-2\cos t}\space \mathrm{d}t\]

  Tento výraz stále nedokážeme přímo zintegrovat. Zamyslíme se, jaké další goniometrické vztahy známe a jakého bychom mohli využít.

  Výraz pod odmocninou je nejpodobnější pravé straně vzorce

  \[|\sin{\frac{\alpha}{2}}|=\sqrt{\frac{1-\cos{\alpha}}{2}}.\]

  Abychom se k tomuto tvaru dostali, provedeme následující operace:

  \[s_c=r\int_{0}^{2\pi}\sqrt{2}\sqrt{1-\cos t}\space \mathrm{d}t \space\space /\cdot \frac{\sqrt {2}}{\sqrt{2}}\] \[s_c=r\int_{0}^{2\pi}2\sqrt{\frac{1-\cos t}{2}}\space \mathrm{d}t\] \[s_c=r\int_{0}^{2\pi}2|\sin{\frac{t}{2}}|\space \mathrm{d}t\]

  Nyní vyvstává otázka, co s absolutní hodnotou. Co zde vlastně způsobuje?

  Absolutní hodnota způsobí, že i když bude sinus záporný, výsledek v absolutní hodnotě bude kladný. Sinus bude záporný, pokud hodnota jeho argumentu bude ležet v lichém celočíselném násobku intervalu (π;2π). My ale víme, že t nabývá hodnot ‹0;2π) a celý argument sin(t/2) tím pádem ‹0;π). Na tomto intervalu nabývá sinus jen kladných hodnot, absolutní hodnotu můžeme tedy vynechat.

  \[s_c=2r\int_{0}^{2\pi}\sin{\frac{t}{2}}\space \mathrm{d}t\]

  Zbývá problém se zlomkem. Ten vyřeší vhodná substituce.

  \[u=\frac{t}{2}\] \[\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\mathrm{d}t\] \[2\mathrm{d}u=\mathrm{d}t\]

  Bude samozřejmě zapotřebí přepočíst také integrační meze dosazením do první substituční rovnice.

  \[u_a=\frac{t_a}{2}=\frac{0}{2}=0\] \[u_b=\frac{t_b}{2}=\frac{2\pi}{2}=\pi\]

  Integrál bude mít po substituci tvar

  \[s_c=2r\int_{0}^{\pi}2\sin{u}\space \mathrm{d}u.\]

  Takový integrál již dovedeme snadno spočítat.

  \[s_c=4r[-\cos u]_0^\pi=4r(-\cos\pi-(-\cos 0))=4r[-(-1)-(-1)]\]

  Výsledná délka jednoho oblouku cykloidy je tedy

  \[s_c=8r.\]
 • Odpověď

  Délka jednoho oblouku cykloidy:

  \[s_c=8r\]
 • Podobná úloha

  Pokud potřebujete procvičovat dále, nebo problematiku lépe pochopit, podívejte se na podobnou úlohu Jedoucí kolo.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze