Kapilára v rozjíždějícím se výtahu

Úloha číslo: 2032

Ve svislé skleněné kapiláře vystoupila voda do výšky h = 125 mm. Jak se změní výška sloupce vody v kapiláře, bude-li umístěna v těžní kleci důlního výtahu, která se rozjíždí směrem dolů se zrychlením a = 6 m·s−2?

 • Rozbor

  Nejdříve se zamyslíme nad situací, kdy výtah ještě stojí a kapilára s vodou je v klidu. Výslednice sil, které na vodu působí, je nulová. Tíhová síla působící na vodu v kapiláře je rovna výslednici povrchových sil, které na vodu působí u zakřiveného povrchu. (Kdyby se výtah pohyboval rovnoměrně přímočaře, byla by výslednice sil také nulová.)

  Situaci, kdy výtah začne klesat s daným zrychlením, popíšeme nejdříve z pohledu pozorovatele, který zůstal stát mimo výtah (tedy z pohledu inerciální vztažné soustavy). Z jeho pohledu se kapilára s vodou pohybuje rovnoměrně zrychleně dolů. Výslednice sil působících na vodu směřuje dolů. Na vodu působí opět tíhová síla a výslednice povrchových sil.

  Povrchová síla závisí na poloměru kapiláry a povrchovém napětí vody - ty zůstávají stejné, takže zůstane stejná i velikost povrchové síly. Voda v kapiláře bude muset vystoupat výše, aby vzrostla tíhová síla působící na vodu.

  Na situaci se také můžeme podívat z pohledu pozorovatele, který je ve výtahu (z pohledu neinerciální vztažné soustavy). Vzhledem k němu jsou kapilára i voda v ní v klidu. Výslednice sil působících na vodu je tedy z jeho pohledu nulová. Kromě tíhové síly a výslednice povrchových sil působí na vodu ještě setrvačná síla mířící vzhůru.

 • Nápověda část 1 - kapilára v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu

  Rozmyslete si, jaké síly působí na vodu v kapiláře a jaká je jejich výslednice, jestliže výtah stojí nebo se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem. Napište pak vztahy pro velikosti těchto sil a vyjádřete z nich výšku, do které vystoupí hladina vody v kapiláře v této situaci.

 • Řešení část 1 - kapilára v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu

  Na vodu působí tíhová síla Fg a výslednice povrchových sil Fk. Kapilára s vodou je v klidu, výslednice sil působících na vodu musí být nulová.

  Obr. 1: Voda v kapiláře, která je v klidu

  Platí tedy

  \[F_\mathrm{g} = F_\mathrm{k}.\tag{1}\]

  Tíhovou sílu můžeme vyjádřit jako součin hmotnosti m a tíhového zrychlení g

  \[F_\mathrm{g} = mg.\tag{2}\]

  Síla Fk je daná součinem kapilárního tlaku pk a obsahu plochy vnitřního průřezu kapiláry S

  \[F_\mathrm{k} = p_\mathrm{k}S.\tag{3}\]

  Dosadíme-li do vztahu (1) rovnice (2) a (3), získáme rovnost

  \[mg = p_\mathrm{k}S.\tag{4}\]

  Chceme zjistit výšku hladiny vody v kapiláře h1. Hmotnost vody m můžeme vyjádřit jako součin hustoty ρ a objemu V vody. Objem lze ještě vyjádřit jako součin výšky sloupce vody h1 s plochou S

  \[m = ρ·V = ρ·h_\mathrm{1}S.\tag{5}\]

  Dosazením (5) do (4) pak získáme rovnost

  \[ρh_\mathrm{1}Sg = p_\mathrm{k}S.\tag{6}\]

  Rovnici (6) upravíme a vyjádříme výšku hladiny vody h1 v kapiláře, která je v klidu

  \[h_\mathrm{1} = \frac{p_\mathrm{k}}{ρg}.\tag{7}\]

  Kapilární tlak vypočítáme jako

  \[p_\mathrm{k} = \frac{2σ}{r},\tag{8}\]

  kde σ je povrchové napětí vody a r poloměr kapiláry.

  Do vztahu (7) dosadíme za kapilární tlak ze vztahu (8)

  \[h_\mathrm{1} = \frac{2σ}{rρg}.\tag{9}\]
 • Nápověda část 2 - kapilára v rozjíždějícím se výtahu z pohledu inerciálního pozorovatele

  Jaké síly působí na vodu v kapiláře, která je umístěná ve výtahu rozjíždějícím se směrem dolů se zrychlením a? Kam směřuje jejich výslednice a jaká bude velikost sil ve srovnání s předchozí situací, kdy byl výtah v klidu? Jak se změní výška hladiny vody v kapiláře?

  Situaci řešte nejprve z pohledu pozorovatele, který stojí v klidu mimo výtah (inerciální pozorovatel).

 • Řešení část 2 - kapilára v rozjíždějícím se výtahu z pohledu inerciálního pozorovatele

  Pozorovatel stojí v klidu mimo výtah - inerciální pozorovatel

  Z pohledu inerciálního pozorovatele působí na vodu v kapiláře směrem dolů tíhová síla Fg a v opačném směru výslednice povrchových sil Fk.

  Výtah i kapilára s vodou se pohybují se zrychlením směrem dolů. Na vodu tedy působí nenulová výsledná síla F směřující dolů:

  \[F = ma,\tag{10}\]

  kde a je zrychlení, se kterým se pohybují výtah i voda v kapiláře.

  Výslednice povrchových sil, která závisí na povrchovém napětí vody a poloměru kapiláry, bude mít stejnou velikost jako v situaci, kdy je výtah v klidu. Musí tedy vzrůst tíhová síla působící na vodu v kapiláře, voda v ní tedy vystoupá výš.

  Obr. 2: Voda v kapiláře pohybující se zrychleně - inerciální soustava

  Pro velikosti sil platí

  \[F_\mathrm{g}−F_\mathrm{k} = F.\tag{11}\]

  Do rovnice (11) dosadíme ze vztahů (2), (3) a (10) a získáme tak rovnici

  \[mg−p_\mathrm{k}S = ma\] \[m(g−a) = p_\mathrm{k}S\tag{12}\]

  Výšku hladiny vody h2 v kapiláře zjistíme po několika úpravách vztahu (12). Nejdříve vyjádříme hmotnost vody m jako součin hustoty a objemu vody v kapiláře

  \[m = ρ·V = ρ·h_\mathrm{2}S.\]

  a tento vztah pro hmotnost dosadíme do vztahu (12). Získáme tak rovnici

  \[ρh_\mathrm{2}S(g−a) = p_\mathrm{k}S.\tag{13}\]

  Vztah (13) upravíme, dosadíme za kapilární tlak ze vztahu (8) a následně vyjádříme výšku hladiny h2 kapaliny v rozjíždějícím se výtahu

  \[ρh_\mathrm{2}(g−a) = \frac{2σ}{r}\] \[h_\mathrm{2} = \frac{2σ}{rρ(g−a)}.\tag{14}\]

  Změnu výšky sloupce vody Δh vypočítáme jako rozdíl výšky hladiny vody v rozjíždějícím se výtahu h2 a výšky hladiny vody v klidu h1 (rozdíl vztahů (14) a (9))

  \[Δh = h_\mathrm{2}−h_\mathrm{1} = \frac{2σ}{rρ(g−a)}−\frac{2σ}{rρg}.\]

  Tuto rovnici upravíme

  \[Δh = \frac{2σa}{rρg(g−a)} \tag{15}\]

  a následně rovnici (15) zjednodušíme s využitím vztahu (9)

  \[Δh = h_\mathrm{1}\frac{a}{g−a}.\tag{16}\]
 • Nápověda část 3 - kapilára v rozjíždějícím se výtahu z pohledu neinerciálního pozorovatele

  Situaci můžeme také řešit z pohledu pozorovatele, který stojí ve výtahu (neinerciální pozorovatel).

  Rozmyslete si, jak se vzhledem k tomuto pozorovateli pohybuje kapilára s vodou, jaké síly působí na vodu v kapiláře z pohledu pozorovatele a jaká je jejich výslednice.

 • Řešení část 3 - kapilára v rozjíždějícím se výtahu z pohledu neinerciálního pozorovatele

  Pozorovatel stojící ve výtahu - neinerciální pozorovatel

  Vůči pozorovateli ve výtahu je voda v kapiláře v klidu, výslednice sil působících na vodu tedy musí být nulová. Na vodu působí stejně jako v části 2 tíhová síla Fg a výslednice povrchových sil Fk a kromě nich ještě setrvačná síla Fs, která existuje jen v neinerciální vztažné soustavě.

  Obr. 3: Voda v kapiláře pohybující se zrychleně - neinerciální soustava

  Pro výslednici sil platí

  \[\vec{F_\mathrm{g}}+\vec{F_\mathrm{k}}+\vec{F_\mathrm{s}} = 0.\]

  Tíhová síla míří směrem dolů, výslednice povrchových sil Fk i setrvačná síla Fs míří vzhůru. Pro velikosti těchto sil platí

  \[F_\mathrm{g}−F_\mathrm{k}−ma = 0.\]

  Za síly FgFk dosadíme ze vztahů (2) a (3)

  \[mg−p_\mathrm{k}S−ma = 0.\]

  Tento vztah upravíme na tvar

  \[m(g−a) = p_\mathrm{k}S.\tag{12}\]

  Získali jsme stejný vztah (12) jako v předchozí části, kdy jsme situaci řešili z pohledu inerciálního pozorovatele. Úlohu bychom dále řešili stejným způsobem a pro rozdíl výšek hladin bychom také získali vztah (16)

  \[Δh = h_\mathrm{1}\frac{a}{g−a}.\tag{16}\]

  Ať budeme kapiláru pozorovat zevnitř pohybujícího se výtahu, či se budeme na klesající výtah dívat zvenku, uvidíme, že voda v kapiláře pohybující se zrychleně směrem dolů vystoupá výš o stejný kus Δh oproti kapiláře, která je v klidu.

 • Číselné dosazení

  Rozdíl výšek hladin vody Δh mezi kapilárou v klidu a kapilárou v rozjíždějícím se výtahu určíme ze vztahu (16)

  \[Δh = h_\mathrm{1}\frac{a}{g−a}.\tag{16}\]

  Dosadíme zadané hodnoty a vypočítáme

  \[Δh = 1{,}25·10^{−1}·\frac{6}{10−6} \mathrm{m}\] \[Δh \dot{=}\, 187{,}5·10^{−3} \mathrm{m} \dot{=}\, 187{,}5 \mathrm{mm}.\]
 • Odpověď

  Hladina vody v kapiláře umístěné ve výtahu, který se rozjíždí směrem dolů se zrychlením 6 m·s−1, bude o 187,5 mm výše než v kapiláře, která je v klidu.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Původní zdroj: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a
statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
×Původní zdroj: Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015. ISBN978-80-7378-300-6
En translation
Zaslat komentář k úloze