Newtonova skla

Úloha číslo: 1632

V experimentu s Newtonovými skly je poloměr křivosti čočky 5 m a její průměr je 20 mm. Předpokládejme, že použijeme světlo o vlnové délce 589 nm.

a) Kolik světlých kroužků vznikne?
b) Kolik světlých kroužků by vzniklo, kdyby zařízení bylo ponořeno do vody o indexu lomu 1,33?
 • Nápověda 1

  Co jsou to Newtonova skla? Jaké interferenční obrazce ukazují?

 • Nápověda 2

  Nalezněte vztah mezi průměrem interferenčního kroužku rk a poloměrem křivosti R a tloušťkou vzduchové vrstvy d.

 • Nápověda 3

  Které paprsky interferují? Jak se mění jejich fáze při odrazech? Jaký je vztah pro výpočet interferenčních maxim?

 • Nápověda 4

  Co musí platit pro dráhový rozdíl, aby nastalo interferenční maximum?

 • Zápis

  λ = 589 nm = 5,89·10−7 m vlnová délka světla
  nv = 1 relativní index lomu vzduchu
  nvo = 1,33 relativní index lomu vody
  p = 20 mm = 2·10−2 m průměr čočky
  R = 5 m poloměr křivosti čočky
  kv = ?  počet kroužků ve vzduchu
  kvo = ?  počet kroužků ve vodě
 • Řešení

  Při interferenci světla na ploskovypuklé čočce položené na rovné skleněné desce vznikají pro monofrekvenční světlo světlé a tmavé kroužky, kterým se říká Newtonovy kroužky.

  Schéma Newtonových skel.

   

  Nejprve si vyjádříme poloměr světlého kroužku rk pomocí poloměru křivosti čočky R a tloušťky vzduchové vrstvy d.

  Zvětšený trojúhelník TOP.

  Trojúhelníku TOP je pravoúhlý a pomocí Euklidovy věty můžeme vypočítat výšku tohoto trojúhelníku rk, která odpovídá poloměru světlého kroužku k-tého řádu:

  \[r^\mathrm{2}_\mathrm{k}=\,d(\mathrm{2}R − d)=\,\mathrm{2}Rd − d^\mathrm{2}\dot=\,\mathrm{2}Rd.\]

  Protože d << R, můžeme člen d2 zanedbat.

   

  Při kolmém dopadu světla dochází k interferenci světla odraženého od obou rozhraní vzduchové vrstvy o šířce d, tomu odpovídá celkový dráhový rozdíl Δl:

  \[\mathrm{\Delta}l = \,\frac{\lambda}{\mathrm{2}} + \mathrm{2}nd,\]

  kde n je index lomu vzduchové vrstvy a d je tloušťka vzduchové vrstvy (jeden z paprsků mění svoji fázi, detailněji viz nápověda 4).

  V úloze chceme spočítat, kolik světlých kroužků vznikne, tedy budeme počítat interferenční maxima, pro která platí vztah: Δl = . Dosadíme do předchozí rovnice za Δl a vyjádříme si k:

  \[k=\,\frac{nr_\mathrm{k}^\mathrm{2}}{\lambda R}+\frac{1}{2},\]

  kde n je index lomu látky mezi čočkou a skleněnou deskou, tj. pro část a) vzduchové vrstvy n = 1 a b) vody n = 1,33, rk je poloměr k-tého světlého kroužku a R je poloměr křivosti čočky.

  Jelikož potřebujeme vědět, kolik světlých kroužků dohromady vznikne, pokud máme čočku o průměru p, tak za rk dosadíme polovinu průměru, jako bychom chtěli počítat poslední světlý kroužek.

  Upravíme předchozí rovnici

  \[k_\mathrm{v}=\,\frac{n\frac{p^\mathrm{2}}{\mathrm{4}}}{\lambda R}+\frac{1}{2}=\,\frac{np^\mathrm{2}}{\mathrm{4}\lambda R}+\frac{1}{2}\]

  a můžeme dosazovat hodnoty ze zadání.

   

  Část a) vzduchová vrstva n = 1:

  \[k_\mathrm{v}=\,\frac{np^\mathrm{2}}{\mathrm{4}\lambda R}+\frac{1}{2}=\,\frac{1\,\cdot\,0{,}02^\mathrm{2}}{4\,\cdot\,5{,}89{\cdot}10^{−7}\,\cdot\,5}+\frac{1}{2}\,\dot =\,\, 34.\]

  Hodnota k nám říká, kolikátý poslední vznikne kroužek, jinak řečeno, kolik kroužků vzniklo celkem.

   

  Část b) vodní vrstva n = 1,33:

  \[k_\mathrm{vo}=\,\frac{np^\mathrm{2}}{\mathrm{4}\lambda R}+\frac{1}{2}=\,\frac{1{,}33\,\cdot\,0{,}02^\mathrm{2}}{\mathrm{4}\,\cdot\, 5{,}89{\cdot}10^{−7}\,\cdot\,5}+\frac{1}{2}\,\dot=\,\,45.\]
 • Odpověď

  Pokud máme Newtonova skla ve vzduchu, vznikne 34 světlých kroužků. Pokud je ponoříme do vody, vnikne 45 světlých kroužků.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Multimediální encyklopedie fyziky
Zaslat komentář k úloze