Průchod paprsku deskou

Úloha číslo: 1557

Skleněnou deskou tloušťky \(d\) s indexem lomu \(n\) prochází světelný paprsek, jak ukazuje následující obrázek.

Obrázek k zadání

1) Ověřte, že vystupující paprsek je rovnoběžný s paprskem dopadajícím.

2) Ukažte, že posunutí paprsku je pro malé úhly \(\alpha \ll 1\) dáno vztahem

\[ x = d\,\frac{n-1}{n}\,\alpha. \]
 • Teorie

  Při lomu paprsku na rozhraní dvou optických prostředí (označme je a a b) platí Snellův zákon lomu

  \[ \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_b}{n_a}, \]

  kde \(\alpha\) je úhel dopadu, \(\beta\) úhel lomu a \(n_a, n_b\) indexy lomu optických prostředí.

 • 1) Nápověda – zachování směru paprsku

  Jaký vztah musí být mezi úhly \(\alpha\) a \(\gamma\), aby byl vystupující paprsek rovnoběžný s paprskem dopadajícím? Ukažte to ze zákonů lomu na rozhraních.

 • 2) Nápověda – vztah pro posunutí

  Nalezněte v zadání představenou závislost \(x(d,\alpha)\) platnou pro \(\alpha \ll 1\).

  Úhly \(\alpha\) a \(\beta\) jsou vázány, jak jsme zjistili v předchozí části, vztahem

  \[ \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n. \]

  Při úpravách se budou hodit přibližné vztahy pro \(\alpha \ll 1\)

  \[ \begin{eqnarray} \sin x &\doteq& x,\\ \cos x &\doteq& 1.\\ \end{eqnarray} \]
 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  K řešení použijeme výsledek úlohy Lom na soustavě rovnoběžných vrstev

  Z této úlohy vyplývá, že v našem případě platí

  \[ \sin\alpha = \sin\gamma. \] \[\alpha = \gamma\]

  Tímto jsme dokázali rovnoběžnost dopadjícího a vystupujícího paprsku.

  Chceme určit posunutí \(x\) vycházejícího paprsku.

  Situace lomu v desce

  Délku paprsku v desce označme \(a\).

  V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnou \(x\) platí

  \[ \sin (\alpha-\beta) = \frac{x}{a} \qquad \Rightarrow \qquad x = a\sin(\alpha-\beta). \]

  Délku \(a\) můžeme vyjádřit z dalšího pravoúhlého trojúhelníka

  \[ \cos \beta = \frac{d}{a} \qquad \Rightarrow \qquad a = \frac{d}{\cos\beta}. \]

  Vyloučením \(a\) z předchozích dvou rovnic dostáváme vztah

  \[ x = d\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\beta}. \]

  Je-li \(\alpha \ll 1\), pak i \(\beta \ll 1\), neboť při lomu ke kolmici je \(\beta \lt \alpha\).
  Tudíž je \(\alpha - \beta \ll 1\) a platí \(\sin(\alpha - \beta) \approx \alpha-\beta\). Současně je i \(\cos\beta \approx 1\). Dosazením dostáváme

  \[x = d\frac{\alpha-\beta}{1} \qquad\mathrm{pro\,}\alpha \ll 1.\]

  Pro \(\alpha,\beta \ll 1\) přejde vazba

  \[ \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n\quad \mathrm{na} \quad \frac{\alpha}{\beta} = n. \]

  Dosazením \(\frac{\alpha}{n}\) za \(\beta\) máme

  \[x = d\left(\alpha - \frac{\alpha}{n}\right) =d\,\frac{n-1}{n}\,\alpha \qquad\mathrm{pro\,}\alpha \ll 1,\]

  což je hledaný vztah.

 • Odpověď

  Jsou-li stěny desky rovnoběžné, pak je vystupující paprsek rovnoběžný se směrem dopadajícího paprsku.

  Pro malé úhly dopadu \(\alpha \ll 1\) platí pro posunutí paprsku přibližný vztah

  \[x =d\,\frac{n-1}{n}\,\alpha.\]
Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
Úloha řešená graficky
Zaslat komentář k úloze