Válec ponořený ve vodě

Úloha číslo: 149

Dřevěný válec plave ponořený ve vodě do 2/3 své výšky. Jakou práci je nutno vykonat na vytažení válce tak, že jeho spodní podstava se zvedne do výšky 20 cm nad hladinu? Poloměr válce je 10 cm a jeho výška 60 cm.

 • Zápis

  r = 10 cm = 0,1 m poloměr válce
  h =  60 cm = 0,6 m výška válce
  x = 2/3h ponořená část válce
  a = 20 cm = 0,2 m výška nad hladinou, do které zvedáme válec
  W = ? (J) práce potřebná na zvednutí válce
 • Nápověda 1 - plavající válec

  Nakreslete si obrázek plavajícího válce a síly, které na něj působí. Co pro ně platí?

 • Nápověda 2 - síla potřebná na vytahování válce

  Nakreslete si situaci, kdy je válec povytažený o výšku x z vody. Jaké síly na něj nyní působí? Jak velkou silou musíme válec přidržovat, aby se nepotopil?

 • Nápověda 3 - Práce na vytažení na úroveň hladiny

  Jakou práci vykonáme při vytažení válce na úroveň hladiny? Znáte sílu, kterou válec vytahujeme a dráhu, po které ho vytahujeme. Uvědomte si, že síla není konstantní, ale závisí na výšce povytažení.

 • Nápověda 4 - práce na zvednutí nad hladinu

  Jak velkou práci vykonáme při zvednutí válce z úrovně hladiny do výšky a? Jaká bude celková práce?

 • Číselný výpočet

  Dáno:

  \[r\,=\,10\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}1\,\mathrm{m},\] \[h\,=\,60\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}6\,\mathrm{m},\] \[a\,=\,20\,\mathrm{cm}\,=\,0{,}2\,\mathrm{m},\] \[g\,=\,9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}},\] \[\rho_v\,=\,1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}.\]

  Hledáme:

  \[W\,=\,?,\] \[W\,=\,\frac{2}{3}\rho_v \pi r^2gh\left(\frac{1}{3}h+a\right),\] \[W\,=\,\frac {2}{3}\cdot1000{\cdot}3{,}14{\cdot} 0{,}1^2{\cdot}9{,}81{\cdot} 0{,}6\cdot\left(\frac{1}{3}\cdot0{,}6+0{,}2\right)\,\mathrm{J},\] \[W\,=\,49\,\mathrm{J}.\]
 • Celkové řešení

  Nejprve si rozmyslíme, jaké síly působí na válec, když plave, a co pro síly v této situaci platí.

  Plavající válec

  \(\vec{F_G}\)…tíhová síla

  \(\vec{F_v}\)…vztlaková síla

  \(h\)…výška válce

  Když válec plave, je tíhová síla v rovnováze se vztlakovou silou.

  Platí:

  \[F_G\,=\,F_v,\] \[mg\,=\,V_{p}\rho_{v} g,\]

  \(m\)…hmotnost válce,

  \(g\)…tíhové zrychlení,

  \(V_p\)…objem ponořené části válce,

  \(\rho_v\)…hustota vody.

  Hmotnost válce vyjádříme pomocí jeho hustoty a objemu:

  \[\rho_d V_vg\,=\,V_{p}\rho_{v} g,\]

  \(\rho_d\)…hustota dřeva,

  \(V_v\)…objem válce.

  Objem válce a jeho ponořené části ještě vyjádříme pomocí výšky a plochy podstavy a zjistíme vztah mezi hustotou dřeva a vody.

  \[\rho_dShg\,=\,\rho_{v}S\frac{2}{3}h g,\] \[\rho_d\,=\,\frac{2}{3}\rho_{v}.\tag{1}\]

  Nyní rozebereme situaci, kdy je válec povytažený z vody o výšku x.

  Povytažený válec

  \(\vec{F_G}\)…tíhová síla,

  \(\vec{F_v^{'}}\)…vztlaková síla,

  \(\vec{F}\)…síla, kterou válec vytahujeme.

  Povytáhneme-li válec o výšku x z vody, zmenší se ponořený objem válce a tím i vztlaková síla, která na něj působí. Předpokládáme-li, že válec vytahujeme rovnoměrným pohybem, musíme ho v této situaci přidržovat silou, jejíž velikost je rovna právě úbytku vztlakové síly.

  \[F\,=\,V_x\rho_vg\,=\,S\rho_vgx\tag{2}\]

  Síla, kterou válec vytahujeme je úměrná jeho povytažení z vody.

  Proměnná síla působí ve směru posunutí. Práci můžeme spočítat podle vztahu:

  \[W_1\,=\,\int_{x_1}^{x_2}{F\mathrm{d}x}.\]

  Za F dosadíme ze vztahu (2), válec vytahujeme od x1 = 0 do x2 = 2/3 h.

  \[W_1\,=\,\int_{0}^{\frac{2}{3}h}{S\rho_vgx\mathrm{d}x}\,=\,S\rho_vg\int_{0}^{\frac{2}{3}h}{x\mathrm{d}x},\] \[W_1\,=\,S\rho_vg\left[\frac{x^{2}}{2}\right]_{0}^{\frac{2}{3}h}=S\rho_vg\frac{2}{9}h^2,\] \[W_1\,=\,\frac{2}{9}\pi r^2\rho_vh^2g.\tag{3}\]

  Poznámka: Grafické řešení

  Práci potřebnou na vytažení válce z vody můžeme také určit s pomocí grafu závislosti síly F na výšce povytažení válce z vody x.

  Graf závislosti síly F na výšce povytažení x

  Plave-li válec ve vodě, je x = 0 a síla F = 0. Při vytažení válce na úroveň hladiny je \(x\,=\,\frac{2}{3}h\) a válec musíme držet silou Fmax, která je rovna jeho tíze.

  \[F_{max}\,=\,F_G\,=\,mg\,=\,\rho_d Vg=\frac{2}{3}\rho_v \pi r^2hg\]

  Práce je rovna obsahu plochy pod křivkou. Platí tedy:

  \[W_1\,=\,\frac{F_{max}\frac{2}{3}h}{2}\,=\,\frac{2}{9}\rho_v \pi r^2h^2g.\]

  Práce, kterou musíme vykonat na zvednutí válce do výšky a nad hladinu je rovna přírůstku potenciální energie válce.

  \[W_2\,=\,\Delta E_p\] \[W_2\,=\,mga\] \[W_2\,=\,\rho_dV_vga\]

  Za \(\rho_d\) dosadíme ze vztahu (1):

  \[W_2\,=\,\frac{2}{3}\rho_v \pi r^2 hga.\tag{4}\]

  Celková práce je rovna součtu práce potřebné na vytažení z vody a práce potřebné na zvednutí nad hladinu.

  \[W\,=\,W_1+W_2\] \[W\,=\,\frac{2}{9}\rho_v \pi r^2h^2g+\frac{2}{3}\rho_v \pi r^2 hga\,=\,\frac{2}{3}\rho_v \pi r^2gh\left(\frac{1}{3}h+a\right)\] \[W\,=\,\frac {2}{3}\cdot1000{\cdot}3{,}14{\cdot} 0{,}1^2{\cdot}9{,}81{\cdot} 0{,}6(\frac{1}{3}\cdot0{,}6+0{,}2)\,\mathrm{J}\] \[W\,=\,49\,\mathrm{J}\]

  Opdověď:Práce potřebná na zvednutí válce do výšky 20 cm je \(W\,=\,49\,\mathrm{J}.\)

 • Odpověď

  Práce potřebná na zvednutí válce do výšky 20 cm je \[W=\frac{2}{3}\rho_v \pi r^2gh\left(\frac{1}{3}h+a\right)\,=\,49\,\mathrm{J}.\]

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium
učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
×Původní zdroj: Mandíková, D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. I. část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994
Zpracováno v bakalářské práci Jany Šimkové (2008).
En translation
Zaslat komentář k úloze