Zlato vyvážené závažím

Úloha číslo: 1034

Zlatý předmět má na vzduchu hmotnost 96,25 g. Ponořen ve vodě je vyvážen závažím o hmotnosti 90,25 g. Rozhodněte, zda je předmět dutý. Pokud ano, určete objem dutiny. Hustota zlata je 19,25 g·cm-3.

 • Zápis

  m1 = 96,25 g = 0,09625 kg hmotnost zlatého předmětu
  m2 = 90,25 g = 0,09025 kg hmotnost závaží
  ρAu = 19,25 g·cm−3 hustota zlata
  ΔV = ? objem dutiny
 • Nápověda 1

  Nakreslete si obrázek a vyznačte do něj síly, které na předmět a závaží působí. Co platí pro velikosti sil?

 • Nápověda 2

  Vyjádřete tíhové síly a vztlakovou sílu ze známých vztahů.

 • Nápověda 3

  Můžete získaný údaj nějak využít k tomu, abyste rozhodli, zda je předmět dutý? Povšimněte si, že jste dosud nepoužili hustotu zlata. Co by se s její pomocí dalo spočítat?

 • Nápověda 4

  Nyní porovnejte objemy V (reálný objem zlatého předmětu o hmotnosti m1) a  (objem, který by předmět o hmotnosti m1 měl, kdyby byl homogenní). Jak lze interpretovat jejich rovnost? A jak jejich nerovnost?

 • Nápověda 5

  Z rozdílu objemů V vyjádřete případný objem dutiny ΔV a číselně dopočítejte.

 • Celkové řešení

  Nákres situace a působící síly

  Na zlatý předmět působí:

  • tíhová síla FG1 směrem svisle dolů,
  • vztlaková síla Fvz směrem svisle vzhůru,
  • tahová síla lanka F1 směrem svisle vzhůru.

  Na závaží působí:

  • tíhová síla FG2 směrem svisle dolů,
  • tahová síla lanka F2 směrem svisle vzhůru.

  Poznámka: Působiště tahových sil je v místě uchycení lanka, v obrázku jsou již posunuty do působiště tíhové síly, resp. tíhové a vztlakové síly, tedy do těžiště.

   

  Předmět i závaží jsou vyvážené v klidu. Výslednice sil na ně působící bude tedy nulová. Pro velikosti sil platí:

  zlatý předmět:

  \[F_\mathrm{G1}\,=\,F_\mathrm{vz}\,+\,F_{1}\,. \]

  závaží:

  \[F_\mathrm{G2}\,=\,F_{2}\,.\]

  Předpokládáme, že obě tělesa jsou zavěšena ve stejné vzdálenosti od středu vahadla, tah lanka na obou koncích musí být stejný:

  \[F_{1}\,=\,F_{2}\,.\]

  Platí tedy:

  \[F_\mathrm{G2}\,=\,F_\mathrm{G1}\,-\,F_\mathrm{vz}\,.\tag{1}\]

  Tíhovou sílu vyjádříme jako součin hmotnosti m tělesa a tíhového zrychlení g:

  \[F_\mathrm{G}\,=\,mg\,.\tag{2}\]

  Pro vztlakovou sílu platí:

  \[F_\mathrm{vz}\,=\,V{\rho}g\,,\tag{3}\]

  kde V je objem ponořené části tělesa (v našem případě tedy celého zlatého předmětu), ρ hustota kapaliny (zde vody) a g tíhové zrychlení.

  Po dosazení ze vztahů (2) a (3) do vztahu (1) dostáváme rovnost:

  \[m_2g\,=\,m_1g\,-\,V{\rho}g\,.\tag{4}\]

  Zde jedinou neznámou je objem zlatého tělesa V, který vyjádříme jako:

  \[V\,=\,\frac{m_1\,-\,m_2}{\rho}\,.\tag{5}\]

  Tímto výpočtem jsme určili reálný objem V zlatého předmětu. S pomocí hustoty zlata můžeme ale nyní spočítat objem , který by tento předmět o hmotnosti m1 zaujímal, kdyby byl homogenní – tedy bez dutiny. Z definice hustoty:

  \[{\rho}_\mathrm{Au}\,=\,\frac{m_1}{V'}\,\Rightarrow\,V'\,=\,\frac{m_1}{{\rho}_\mathrm{Au}}\,.\tag{6}\]

  Vhodným způsobem, jak porovnat příslušné objemy, je zavedení jejich rozdílu ΔV:

  \[{\Delta}V\,=\,V\,-\,V'\,.\tag{7}\]

  Jsou-li objemy V a stejné, je ΔV = 0 a předmět dutý není.

  Jsou-li objemy V různé, je ΔV > 0, předmět dutý je a právě ΔV je objem, který reálnému tělesu „přebývá“ – tedy hledaný objem dutiny.

  Spojením vztahů (5), (6) a (7) dostáváme:

  \[{\Delta}V\,=\,\frac{m_1\,-\,m_2}{\rho}\,-\,\frac{m_1}{\rho_\mathrm{Au}}\,.\]

  Číselně:

  \[{\Delta}V\,=\,(\frac{0{,}09625\,-\,0{,}09025}{1000}\,-\,\frac{0{,}09625}{19250})\,\mathrm{m^3}\,\dot=\,1\,\mathrm{cm^3}\,.\]

  Zlatý předmět dutý je a objem dutiny je přibližně 1 cm3.

 • Odpověď

  Zlatý předmět je dutý a objem dutiny je přibližně 1 cm3.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Jaroslav Reichl, Sbírka příkladů z fyziky pro 1. ročník, SPŠ
sdělovací techniky Praha
×Původní zdroj: Jaroslav Reichl, Sbírka příkladů z fyziky pro 1. ročník, SPŠ sdělovací techniky Praha
Zaslat komentář k úloze